5000928-19: Αποτελέσματα προσωρινής κατακύρωσης για τη διακήρυξη για το έργο με τίτλο “Προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα κατάρτισης για το έργο Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ”

5 Απριλίου 2018

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ