Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5031891-3

1 Αυγούστου 2022

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5031891-3 για την απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός/μιας (1) επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για την εκπόνηση μελέτης αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των εργαζομένων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδ. ΟΠΣ (ΜIS) 5031891, η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Αρχείο ανακοίνωσηςApotelesmata Prosklhshs 5031891-3