Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5043320-3Α

30 Σεπτεμβρίου 2021

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5043320-3Α για την απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου δεκαπέντε (15) επιστημονικών συνεργατών/ιδών για την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών/ μελετών σχετικά με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Παρεμβάσεις για τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

Αρχείο ανακοίνωσης: Apotelesmata Prosklhshs 5043320-3A