ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5164461/2 στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω», με κωδικό ΟΠΣ 5164461, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» του Υποέργου 11 «Διαχείριση – Παρακολούθηση, Δημοσιότητα του έργου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ»

29 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5164461/2

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε (5) ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ :

ΖΥΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ : τηλ. 210 – 3327764, e-mail : dimzygouri@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση  ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη διοικητικής υποστήριξης