ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5164824/2 στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5164824, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» του Υποέργου 3 «Διαχείριση – Παρακολούθηση, Δημοσιότητα του έργου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ»

29 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5164824/2 στο Πλαίσιο της ως ανωτέρω Πράξης.

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε :

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ :

ΖΥΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ : τηλ. 210 – 3327764, e-mail : dimzygouri@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη διοικητικής υποστήριξης