ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5164824/3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου του συμβούλου υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού για τέσσερα θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης/κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5164824, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», του Υποέργου 3 «Διαχείριση – Παρακολούθηση Δημοσιότητα του έργου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων και υλικών»

2 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5164824/3

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε  (5) ημερολογιακών  ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ:

Κα ΖΥΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ : τηλ. 2103327764, e-mail : dimzygouri@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση  ενός (1) συμβούλου υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού για τέσσερα θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης/κατάρτισης