Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων

25 Μαΐου 2017

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης επέφεραν μια σειρά σημαντικών ανατροπών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, επηρέασαν την καθημερινότητα των πολιτών, ανέτρεψαν κατακτήσεις των εργαζομένων και επιδείνωσαν τις σχέσεις κράτους‐ πολιτών, με το πρώτο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις, πλέον, ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των περισσότερων κοινωνικών ομάδων.

Στο εν λόγω δυσμενές περιβάλλον η ΓΣΕΕ προσπαθεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που υφίστανται οι εργαζόμενοι από την παρατεταμένη κρίση και τις πολιτικές αντιμετώπισής της. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναπτύσσει μια νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης. Η οικονομική κρίση και η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε πλήρη αποδιάρθρωση το ούτως ή άλλως προβληματικό πεδίο των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης, καθώς και το σύστημα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τα ποσοστά ανεργίας έχουν εκτιναχθεί σε ανεξέλεγκτα ύψη.

Με βάση τη διαπίστωση της ανάγκης αυτής και στο πλαίσιο της αποστολής και του ρόλου της ΓΣΕΕ, προτάσσεται ο σκοπός της συγκρότησης ενός δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, με στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης. Η Πληροφόρηση και η Συμβουλευτική, και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και τα συστήματα δομών που δημιουργούνται, θα έχουν ως οδηγό τόσο ατομικές όσο και συλλογικές παραμέτρους και μεταβλητές λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει αναπτύξει εξειδικευμένο Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το Δίκτυο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής και  απευθύνεται:

 • σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις,
 • σε ανέργους, στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ένταξη /επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των εργαζομένων αφορούν:

 • Εξατομικευμένη πληροφόρηση για θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (συνταξιοδοτικά, αποζημιώσεις, βλαπτικές μεταβολές κ.α.).

Ομάδα νομικών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναλαμβάνει να δώσει έγκυρες απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες υποβολής ερωτήματος.

 • Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Τα δελτία συντάσσονται από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και εν συνεχεία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ενώ παράλληλα, προωθούνται προς τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους (εργασιακό άγχος, συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, επικοινωνία στον εργασιακό χώρο κ.α.).

Ομάδα συμβούλων αναλαμβάνει στην διενέργεια ομαδικών εργαστηρίων, έπειτα από τη συγκρότηση συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων.

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των ανέργων αφορούν:

 • Πληροφόρηση διά ζώσης και εξ αποστάσεως για θέματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης, επιδοτούμενα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, νέες θέσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα και επαγγελματικά περιγράμματα.
 • Διά ζώσης Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω εξ ατομικευμένης υποστήριξης ή/και ομαδικών εργαστηρίων, που στοχεύει στην ενίσχυση των ανέργων και στην ενδυνάμωσή τους σχετικά με τον σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι χρήστες του δικτύου, άτομα ή φορείς, μπορούν:

 1. να απευθύνουν ερωτήματα για θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: inediktio@inegsee.gr, συμπληρώνοντας αποκλειστικά μια από τις παρακάτω φόρμες επικοινωνίας:
  ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ) 
  ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ)
  ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
 1. να επικοινωνήσουν με τους επαγγελματικούς συμβούλους του Δικτύου
  Για θέματα που αφορούν εργαζόμενους:Τηλέφωνο: 210-3327768 Email: inediktio@inegsee.gr
  Για θέματα που αφορούν ανέργους:Τηλέφωνο: 210-3327722 Email: inediktio@inegsee.gr
 1. να επισκεφτούν τα παρατήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ
  Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τρόπους επικοινωνίας με τα παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.inegsee.gr/#periferies

Ετικέτες: