“Ενημέρωση” Τεύχος 166 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 166

01 Νοεμβρίου 2009
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Προς υλοποίηση των αποφάσεων των τελευταίων συνεδρίων της ΓΣΕΕ για την αναβάθμιση και επέκταση της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής σύμπραξης «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», συνέβαλλε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Ως ευρύτερος στόχος των προγραμμάτων αυτών τέθηκε η τεκμηριωμένη επικαιροποίηση των δεδομένων και του περιεχομένου της δράσης των συνδικάτων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στόχευαν, στη δημιουργία και ανάπτυξη κριτικής συνείδησης, στην ενίσχυση της δυνατότητας επεξεργασίας και λήψης αυτόνομων αποφάσεων και στη διέγερση της διάθεσης και τη δημιουργία περιβάλλοντος για συμμετοχή και δραστηριοποίηση των μελών των συνδικάτων και των εργαζομένων γενικότερα. Η ΕΝΗΜΕΡΩωΣΗ, σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει μελέτη για την δια βίου εκπαίδευση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

  • Ηλεκτρονική Υγεία
  • Οι προκλήσεις της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα
  • Δραστηριότητες του ΙΝΕ

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής,Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin