Αναβάθμιση δεξιοτήτων και ποιότητα στην εργασία

14 Φεβρουαρίου 2023
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και ποιότητα στην εργασία
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και ποιότητα στην εργασία
Κριτικές παρατηρήσεις στο κείμενο «Στρατηγική Δεξιοτήτων» της ΔΥΠΑ

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 4
II. Αναγνώριση των θεμελιακών παραδοχών
της Στρατηγικής Δεξιοτήτων 7
III. Αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς
και ζήτησης δεξιοτήτων 9
IV. Το «μαύρο κουτί» των δεξιοτήτων 13
V. Ποιοτικά χαρακτηριστικά δράσεων
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 18
VI. Ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες:
το βάρος των κοινωνικών ανισοτήτων 23
VII. Εναλλακτικές στρατηγικές κατευθύνσεις 28
VIII. Ανακεφαλαίωση – Επισκόπηση κριτικών
παρατηρήσεων 31
IX. Αναφορές 36

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.