Ανθρώπινο δυναμικό στην ελληνική βιομηχανία την περίοδο της κρίσης (2008-2018)

03 Ιουλίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη αφορά την ανάδειξη, την παρακολούθηση και, στο μέτρο του δυνατού, την ερμηνεία των εξελίξεων στο ανθρώπινο δυναμικό της ευρύτερης βιομηχανίας της χώρας την περίοδο της κρίσης (2008-2018). Επιχειρεί να προσδιορίσει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό στους βασικούς (μονοψήφιος κωδικός) και στους αναλυτικούς (διψήφιος κωδικός) κλάδους της ευρύτερης βιομηχανίας, αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο, το επάγγελμα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τους μισθούς, τις μορφές απασχόλησης και τις   ευελιξίες. Τι είδους ανθρώπινο δυναμικό, με ποια χαρακτηριστικά και σε ποια έκταση απαιτεί ο κάθε κλάδος ξεχωριστά. Επειδή οι απαιτήσεις αυτές δεν συντελούνται στο κενό αλλά σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται από την παραγωγή, την παραγωγικότητα, τις εισαγωγές- εξαγωγές και τις επενδύσεις του κάθε κλάδου, η από κοινού θεώρηση των παραγόντων αυτών με το ανθρώπινο δυναμικό παρέχει μια πληρέστερη εικόνα διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα ερμηνευτικό πλαίσιο των  εξελίξεων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

1. H ελληνική βιομηχανία στην κρίση 5
1.1 Εισαγωγή 5
1.2. Διεθνοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ανθρώπινο δυναμικό 6
1.3. Βιομηχανική πολιτική και ανθρώπινο δυναμικό 9
1.4. Οι στόχοι της μελέτης 11
1.5. Τα στατιστικά δεδομένα της μελέτης 12
2. Η ελληνική οικονομία με μια σύντομη ματιά 14
2.1. Εισαγωγή 14
2.2. Η παραγωγή στην περίοδο της κρίσης 14
2.3. Το ανθρώπινο δυναμικό στην περίοδο της κρίσης 16
2.4. Η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο της κρίσης 20
2.5. Εξαγωγές και εισαγωγές στην περίοδο της κρίσης 21
2.6. Επενδύσεις στην περίοδο της κρίσης 25
3. Ανθρώπινο δυναμικό στους βασικούς κλάδους 28
της ευρύτερης βιομηχανίας 28
3.1. Εξελίξεις και διάρθρωση των βασικών μεγεθών στους κλάδους της ευρύτερης βιομηχανίας 28
3.1.1. Η παραγωγή στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα 28
3.1.2. Το ανθρώπινο δυναμικό στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα 30
3.1.3. Εξαγωγές – εισαγωγές στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα 32
3.1.4. Οι επενδύσεις στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα 35
3.2 Οι βασικοί κλάδοι του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα 37
3.2.1. Ορυχεία – Λατομεία 37
3.3.2. Μεταποίηση 45
3.3.3. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού 53
3.3.4. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων 59
3.3.5. Κατασκευές 65
4.1. Εισαγωγή 72
4.2. Οι κλάδοι βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και καπνού 73
4.3. Οι κλάδοι παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών 82
4.4. Οι κλάδοι βιομηχανίας ξύλου, κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων 89
4.5. Ο κλάδος εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων 96
4.6. Ο κλάδος παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 103
4.7. Ο κλάδος παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων 110
4.8. Ο κλάδος παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 116
4.9. Ο κλάδος κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικών υλών 123
4.10. Ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 129
4.11. Ο κλάδος παραγωγής βασικών μετάλλων 136
4.12. Ο κλάδος κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 144
4.13. Οι κλάδοι κατασκευής Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 151
4.14. Οι κλάδοι κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 159
4.15. Οι κλάδοι κατασκευής μηχανοκίνητων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 167
4.16. Οι κλάδοι κατασκευής επίπλων και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων 174
5. Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα 181
5.1. Εισαγωγή 181
5.2. Ανθρώπινο δυναμικό στους κλάδους της ευρύτερης βιομηχανίας 181
5.3. Ανθρώπινο δυναμικό και θέση στο επάγγελμα 184
5.4. Ανθρώπινο δυναμικό και φύλο 186
5.5. Ανθρώπινο δυναμικό και ευέλικτες μορφές απασχόλησης 187
5.6. Ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτικό επίπεδο και επαγγέλματα 188
5.7. Ανθρώπινο δυναμικό και μισθοί 194
Παράρτημα 204

 

Εκδότης: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Άγγελος Ευστράτογλου, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.