Απασχόληση,ευελικτοποίηση και νέοι άνεργοι ή εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (ΝΕΕΤs) στις τοπικές αγορές εργασίας του Νοτίου Αιγαίου: Μια επικαιροποιημένη ανάλυση σε συνθήκες κρίσης – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απασχόληση,ευελικτοποίηση και νέοι άνεργοι ή εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (ΝΕΕΤs) στις τοπικές αγορές εργασίας του Νοτίου Αιγαίου: Μια επικαιροποιημένη ανάλυση σε συνθήκες κρίσης

03 Δεκεμβρίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών, των ανισοτήτων και των λοιπών κοινωνικών παραμέτρων που συγκροτούν τις τοπικές αγορές εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). Αντλώντας από την πλούσια παράδοση των κριτικών πολιτικοοικονομικών αναλύσεων, εξετάζει τα πλέον πρόσφατα εμπειρικά (πρωτίστως δευτερογενή και σε μικρότερο βαθμό πρωτογενή) δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές για την εργασία στην ανθεκτική (resilient) ΠΝΑ. Παράλληλα, επιχειρεί για πρώτη φορά να προσεγγίσει το φαινόμενο των NEETs (Not in Employment Education or Training) στην ΠΝΑ, του τμήματος δηλαδή εκείνου του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας που είναι είτε άνεργο είτε μη ενεργό, χωρίς ταυτόχρονα να παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η έμφαση στις τοπικές αγορές εργασίας διευκολύνει την ανάλυση των διαφοροποιημένων συνθηκών με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στις επιμέρους χωρικές ενότητες της Περιφέρειας. Η μελέτη τεκμηριώνει ευκρινώς ότι η ανθεκτικότητα είναι βαθύτατα συνδεδεμένη με τη διευρυμένη ευελικτοποίηση των σχέσεων εργασίας, εστιάζοντας στην περίοδο 2005-2017. Η απουσία σχετικής μελέτης, που να συνεκτιμά τις εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης του 2008/2009 στην περιοχή μελέτης, καθιστά τα ευρήματα της μελέτης κρίσιμα τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και για τα εργατικά συνδικάτα.
1. Νότιο Αιγαίο: Μια «εξαιρετική περιφέρεια» σε μια «χώρα-εξαίρεση»; 9
1.1 Εισαγωγικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για τους στόχους της μελέτης 9
1.2 Ανάλυση των βασικών οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών και της ανεργίας 12
1.3 Ανάλυση κλαδικής εξειδίκευσης 22
2. Τα αίτια και οι δυναμικές της περιφερειακής ανθεκτικότητας (resilience analysis) 25
2.1 Ανάλυση ανθεκτικότητας: Θεωρία και ορισμοί 25
2.2 «Ανθεκτικότητα», περιφερειακές αγορές εργασίας και η ΠΝΑ 27
3. Ευελικτοποίηση και ανθεκτικότητα στη νησιωτική περιφέρεια: Προϊούσα τάση ή καινοφανής δυναμική; 32
3.1 Ευέλικτη και άτυπη εργασία: Ορισμοί και αποσαφηνίσεις 32
3.2 Διαφοροποιήσεις και τάσεις για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης 35
3.3 Συμπεράσματα για την ευέλικτη απασχόληση στην ΠΝΑ 48
4. Παρεπόμενα της κρίσης και νέες τάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Νέοι άνεργοι ή εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (ΝΕΕΤs) και συγκαλυμμένη ανεργία 54
4.1 Το φαινόμενο των NEETs και οι ποικίλες διαστάσεις του 54
5. Παρεπόμενα της κρίσης στις τοπικές αγορές εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Συγκριτική ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας της Ρόδου 59
5.1 Συνεκτίμηση επιπτώσεων γεωγραφικού/νησιωτικού καταμερισμού – Ανάλυση στοιχείων συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 59
5.2 Απόπειρα αποτίμησης των συνθηκών στις επιμέρους τοπικές αγορές εργασίας (Ρόδου, Κω, Θήρας και Μυκόνου) 66
5.3 Αντί συμπερασμάτων: Τοπική αγορά εργασίας της Ρόδου και χωροκοινωνικές ανισότητες 71
6. «Ανθεκτικότητα» ή ισόρροπη ανάπτυξη με τους εργαζομένους στο επίκεντρο; Οι προκλήσεις
για τους εργαζομένους, τα συνδικάτα και τους τοπικούς φορείς στη Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο
72
Βιβλιογραφία 76
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Στέλιος Γκιάλης, Στέργιος Σερέτης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.