ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απασχόληση και επαγγέλματα τον νέο αιώνα στην Ελλάδα

06 Ιουλίου 2018
 • Εισαγωγή/Περίληψη
 • Περιεχόμενα
 • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη παρακολουθεί τις εξελίξεις των επαγγελμάτων τον νέο αιώνα στην Ελλάδα (2000-2016), σε γενικό (μονοψήφιο κωδικό) και αναλυτικό (διψήφιο και τριψήφιο κωδικό) επίπεδο, εστιάζοντας τόσο στις μεταβολές των βασικών τους χαρακτηριστικών όσο και στα αίτια που τις προκαλούν. Ειδικότερα, η μελέτη παρακολουθεί την προσφορά, τη ζήτηση και την ανεργία των βασικών επαγγελμάτων, τις σχέσεις τους με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και την ανεργία, αναζητώντας το κατά πόσο οι ευέλικτες αυτές μορφές συνέβαλαν στη συγκράτηση ή όχι της ανεργίας και στη διάρθρωσή τους μέσα στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Μέσα από την ανάδειξη και τη διαφοροποίηση του «επαγγελματικού προτύπου» των κλάδων διερευνώνται η  τριτογενοποίηση του δευτερογενούς τομέα και η εκμηχάνιση των υπηρεσιών. Ακολούθως, επιχειρείται η προσέγγιση των επιδράσεων της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, της τεχνολογίας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συμπεράσματα.
 1. Αντικείμενο, στόχοι και μεθοδολογικά ζητήματα της μελέτης. – 5 –

1.1 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης. – 5 –

1.2 Η διάρθρωση της μελέτης. – 8 –

1.3 Τα στατιστικά δεδομένα της μελέτης. – 11 –

 1. Εξελίξεις στα επαγγέλματα.. – 12 –

2.1 Εισαγωγή. – 12 –

2.2 Προσφορά, ζήτηση και ανεργία στα βασικά επαγγέλματα την περίοδο 2000-2016. – 13 –

2.3 Εξελίξεις της απασχόλησης κατά φύλο στα βασικά επαγγέλματα.. – 18 –

2.4 Απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος σε αναλυτικά επαγγέλματα.. – 21 –

2.4.1 Η χρονική περίοδος 2000-2010. – 22 –

2.4.2 Η χρονική περίοδος 2011-2016. – 32 –

2.5 Παραγωγικό σύστημα ή ανθρώπινο δυναμικό οδηγός στις εξελίξεις των επαγγελμάτων; – 40 –

 1. Επαγγέλματα, ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ανεργία.. – 42 –

3.1 Εισαγωγή. – 42 –

3.2 Επαγγέλματα και ευέλικτες μορφές απασχόλησης. – 43 –

3.3 Επαγγέλματα και ανεργία.. – 48 –

3.4 Επαγγέλματα, ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ανεργία.. – 53 –

 1. Επαγγέλματα και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. – 64 –

4.1 Εισαγωγή: Το πρότυπο της επαγγελματικής διάρθρωσης των κλάδων. – 64 –

4.2 Επαγγέλματα του αγροτικού τομέα.. – 66 –

4.3 Επαγγέλματα των ορυχείων, των λατομείων και της μεταποίησης. – 68 –

4.4 Επαγγέλματα του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης. – 72 –

4.5 Επαγγέλματα των κατασκευών. – 75 –

4.6 Επαγγέλματα του εμπορίου. – 79 –

4.7 Επαγγέλματα των μεταφορών, της αποθήκευσης, της ενημέρωσης και των επικοινωνιών  – 83 –

4.8 Επαγγέλματα των ξενοδοχείων – εστιατορίων. – 87 –

4.9 Επαγγέλματα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. – 91 –

4.10 Επαγγέλματα των επιστημονικών, τεχνικών, διοικητικών, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. – 94 –

4.11 Επαγγέλματα της δημόσιας διοίκησης. – 98 –

4.12 Επαγγέλματα της εκπαίδευσης. – 102 –

4.13 Επαγγέλματα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. – 105 –

4.14 Επαγγέλματα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και των νοικοκυριών ως εργοδοτών  – 108 –

4.15 Παραγωγή, απασχόληση, παραγωγικότητα και μεταβολές στη διάρθρωση των επαγγελμάτων κατά κλάδο   – 112 –

 1. Επαγγέλματα και ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. – 117 –

5.1 Εισαγωγή. – 117 –

5.2 Ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, γενικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και απασχόληση   – 117 –

5.3. Ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, αναλυτικοί κλάδοι και απασχόληση. – 119 –

5.3.1 Κλάδοι με αύξηση της παραγωγής. – 120 –

5.3.2 Κλάδοι με μείωση της παραγωγής. – 123 –

5.4 Επαγγέλματα, κλάδοι και ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. – 126 –

5.4.1 Η χρονική περίοδος 2000-2010. – 127 –

5.4.2 Η χρονική περίοδος 2011-2015. – 134 –

5.5 Κύρια επαγγέλματα των κλάδων και εύρος οικονομικής δραστηριότητας. – 138 –

5.6 Διαπιστώσεις  ‒  Συμπεράσματα.. 143

 1. Επαγγέλματα και τεχνολογία.. 151

6.1 Εισαγωγή. Τεχνολογία, επαγγέλματα και δεξιότητες. 151

6.2 Επαγγέλματα και επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα καθήκοντα.. 154

6.4 Μεταβολές των επαγγελμάτων και επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα καθήκοντα   159

 1. Επαγγέλματα και εκπαίδευση. 172

7.1 Εισαγωγή. 172

7.2 Οι εξελίξεις στο εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Προσφορά, ζήτηση και ανεργία κατά εκπαιδευτικό επίπεδο. 173

7.3 Διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού κατά εκπαιδευτικό επίπεδο. 179

7.4 Μεταβολές των επαγγελμάτων και εκπαιδευτικό επίπεδο. 182

 1. Επαγγέλματα, εκπαιδευτικό επίπεδο και αποδοχές. Προς μια πόλωση των επαγγελμάτων; 185

8.1 Εισαγωγή. 185

8.2 Επαγγέλματα, εκπαιδευτικό επίπεδο και αποδοχές. 185

8.2.1 Η περίοδος 2000-2010. 186

8.2.2 Η περίοδος 2011-2015. 191

8.3 Προς μια πόλωση των επαγγελμάτων; 195

 1. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Μια διαρκής επέκταση των επαγγελμάτων των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της διαιώνισης ενός ανορθόδοξου παραγωγικού μοντέλου. 202

9.1 Οι εξελίξεις στα επαγγέλματα.. 202

9.2 Οι παράγοντες που επιδρούν στις μεταβολές των επαγγελμάτων. 207

Βιβλιογραφία.. 211

Παράρτημα.. 215

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Άγγελος Ευστράτογλου
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin