Απολογισμός δράσεων και παρεμβάσεων του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ την περίοδο 2019 – 2022

13 Μαρτίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προωθεί τους στόχους του μέσα από παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο, οι οποίες προασπίζουν τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, μέσω της τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων για τη διεκδίκηση καλύτερων όρων απασχόλησης και διαβίωσης για τους εργαζομένους, αλλά και μέσω της παροχής υπηρεσιών στους εργαζομένους και τους ανέργους αναφορικά με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά σε αυτή την έκδοση. Καίριο σημείο αποτελεί η ανάδειξη της αναποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόστηκαν την τελευταία δεκαετία στην ελληνική οικονομία. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ήταν ο επιστημονικός φορέας ο οποίος θεμελίωσε εμπειρικά την ευεργετική επίδραση της ισχυροποίησης των θεσμών της αγοράς εργασίας στο οικονομικό σύστημα, αμφισβητώντας ‒σωστά, όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος‒ το αναπτυξιακό αποτύπωμα των πολιτικών λιτότητας στο οικονομικό περιβάλλον και τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, σημαντική συμβολή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στον δημόσιο και στον επιστημονικό διάλογο ήταν η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου του μισθού για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελλάδας. Παράλληλα, οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής της ΓΣΕΕ, όπως τεκμηριώθηκαν μέσω του επιστημονικού φορέα της, είχαν θετικό χαρακτήρα, αποβλέποντας στην άμεση ενίσχυση της απασχόλησης ως κύριου οχήματος εξόδου από την κρίση και τη στασιμότητα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ …..5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ …..7
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ …..9
1. Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων …..12
1.1 Απαντώντας στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος …..13
1.1.1 Μονάδα μακροοικονομικής ανάλυσης και οικονομικού μετασχηματισμού …..14
1.1.2 Μονάδα απασχόλησης, ανεργίας και εργασιακών σχέσεων …..14
1.1.3 Μονάδα φτώχειας, ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού …..14
1.2 Εργαστήρια Προβληματισμού & Προσανατολισμού ΙΝΕ ΓΣΕΕ …..17
2. Παρατηρητήριο Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων …..19
2.1 Ανάλυση και πρόγνωση δεξιοτήτων …..20
2.2 Επαγγελματικά περιγράμματα …..22
2.3 Εξειδικευμένη βάση δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα …..24
2.4 Παρεμβάσεις για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας …..26
3. Παρεμβάσεις στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης …..27
3.1 Ενίσχυση των προσόντων & της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ …..28
3.2 Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες …..30
3.3 Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες …..32
3.4 Ενίσχυση των δεξιοτήτων & πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού …..33
3.5 «Το Νήμα»: Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών & υποστήριξης της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση …..34
4. Παρεμβάσεις στο πεδίο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης …..35
4.1 Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης, εκπαιδευτικών εγχειριδίων & τραπεζών θεμάτων …..36
4.2 Προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης & απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας …..37
5. Παρεμβάσεις στο πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής …..39
5.1 Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής ΙΝΕ ΓΣΕΕ …..40
5.2 Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού …..42
6. Ολοκληρωμένα έργα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής & πιστοποίησης προσόντων …..43
6.1 Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας για άνεργες γυναίκες …..44
6.2 Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών …..45
6.3 Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών …..46
6.4 Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για ανέργους ηλικίας 30 ετών & άνω …..47
6.5 Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας …..48
7. Διακρατικές Συνεργασίες …..50
7.1 Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως εθνικός ανταποκριτής του Δικτύου Εθνικών Ανταποκριτών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) …..51
7.2 Εθνικό Σημείο Επαφής για το EaSI (EaSI GR) …..54
7.3 Ενίσχυση πρώην εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα για να εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας (POWER UP) …..55
7.4 Επανεκκίνηση της Ελληνικής Εθνικής Πλατφόρμας και Ενημέρωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη (BUS-REGRoUP) …..57
7.5 Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για Ενήλικους με Χαμηλά Προσόντα (REFLEX) …..58
7.6 Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (EmploySSE) …..60
7.7 Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση του Διττού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (INVOLVE) …..61
7.8 Σχήματα Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμών Αστικής Ευθύνης, Παρόχων Κατάρτισης και Εργοδοτών για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλή ειδίκευση (Act45) …..62
7.9 Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MigrAID) …..64
8. Ψηφιοποίηση αρχειακών υλικών – Ψηφιακή μετάβαση της ΓΣΕΕ …..66
Συγκρότηση φυσικών και ψηφιακών αρχείων της ΓΣΕΕ …..67
Το έργο σε αριθμούς …..68

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.