Δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία

28 Απριλίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Ο λόγος των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπροσώπησης των εργαζομένων και των εργοδοτών αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια συστατικό τμήμα του δημόσιου διαλόγου για τα θέματα των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, έστω και αν αυτός δεν οργανώνεται και δεν διενεργείται συστηματικά και με ποιοτικό και διεξοδικό τρόπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και τις μικρές επιχειρήσεις, με την πάροδο των χρόνων έχουν αναπτύξει σημαντική παράδοση συνεργασίας και παράλληλα έχουν εμπράκτως πρωταγωνιστήσει στα πεδία των προαναφερόμενων πολιτικών υιοθετώντας πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων καταπολέμησης της ανεργίας, στην ενίσχυση της διά βίου μάθησης, στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και στην αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα δύο Ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, οι φορείς κατάρτισης που έχουν συστήσει οι δυο Συνομοσπονδίες, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ, έχουν αναπτύξει σειρά παρεμβάσεων για τα θέματα που αποτέλεσαν το περιεχόμενο του διήμερου επιστημονικού συνεδρίου, απόρροια του οποίου είναι η συγγραφή των κειμένων του παρόντος τόμου.

Εισαγωγή
Παρασκευάς Λιντζέρης και Χρήστος Γούλας ………………………………………………………………………..9
Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη: Μια μαρξιστική ανάγνωση
Διονύσης Γράβαρης……………………………………………………………………………………………………………25
Η εξέλιξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα:
Μια κριτική επισκόπηση
Γιώργος Ιωαννίδης …………………………………………………………………………………………….39
Πολιτικές δεξιοτήτων: Επισημάνσεις για το ρόλο των δεξιοτήτων
στην οικονομία, την εργασία και την κατάρτιση
Παρασκευάς Λιντζέρης……………………………………………………………………………………………………….67
Η θεωρητική σχέση μάθησης και καινοτομίας και ο ρόλος των δεξιοτήτων
σε σύγχρονα υποδείγματα βιομηχανικών και επιχειρηματικών πολιτικών
Αντώνης Αγγελάκης……………………………………………………………………………………………………….. 103
Κοινωνικός διάλογος για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης
Γιώργος Ζαρίφης…………………………………………………………………………………………………………….. 125
Ο ρόλος του ΟΑΕΔ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση:
Ιστορική αναδρομή και αναπροσδιορισμός στο νέο θεσμικό τοπίο
Μαρία Καραμεσίνη ………………………………………………………………………………………………………….. 171
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων:
Μεθοδολογικά, οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα
Χρήστος Γούλας και Νίκος Φωτόπουλος………………………………………………………………………… 185
Ποιότητα στη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων: Σημασία, παραδοχές,
προκλήσεις και προβλήματα εφαρμογής
Δημήτρης Κ. Βεργίδης…………………………………………………………………………………………………….. 201
Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες
Θανάσης Καραλής…………………………………………………………………………………………………………… 215

Παράρτημα
Η δυναμική των ανθρώπων: Η διά βίου μάθηση ως παράγοντας
συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη
Διαφάνειες παρουσίασης ομιλίας Henning Salling Olesen …………………………………………. 233
Η μαθητεία στην Ευρώπη: Πρόσφατες εξελίξεις
Διαφάνειες παρουσίασης ομιλίας Jeff Bridgeford…………………………………………………………. 241
Πρόγραμμα συνεδρίου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ ………………………………………………………..249

Εκδότης: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.