Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα – Σύντομη επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας του

05 Φεβρουαρίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα έκδοση αποτελεί προσπάθεια μιας σύντομης και περιεκτικής επισκόπησης της πολιτικής ιστορίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος από την αρχή της συγκρότησής του έως τις μέρες μας. Είναι βασισμένη στην κριτική ανάγνωση, διασταύρωση και σύνθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Μια βιβλιογραφία η οποία, ωστόσο, παραμένει κατακερματισμένη ή αποσπασματική στη βάση επιμέρους χρονικών περιόδων της λειτουργίας και της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος και έντονα φορτισμένη με ποικίλες ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις. Εστιάζει στις πολιτικές διεργασίες και εξελίξεις εντός του συνδικαλιστικού κινήματος ‒και στην κορυφαία του οργάνωση, τη ΓΣΕΕ‒, είτε αυτές ήταν το αποτέλεσμα εξωτερικών παρεμβάσεων, είτε των δυνάμεων που έδρασαν στο εσωτερικό του κινήματος και επηρέασαν καταλυτικά την πορεία του. Προσπαθεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την ιστορική πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος υπό το πρίσμα δύο βασικών παραγόντων που σημάδεψαν τη λειτουργία και τη δράση του: α) τις ποικίλες κρατικές παρεμβάσεις που επιχείρησαν αφενός να το ελέγξουν πολιτικά και αφετέρου να καταστείλουν τους αγώνες του, και β) τις μεγάλες εσωτερικές του διαιρέσεις: ιδεολογικές,  πολιτικές, κομματικές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή 11
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
Για την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος και τις ιδιαιτερότητές της
13
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2
Για την ιστοριογραφία του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος
Ακαδημαϊκές και συνδικαλιστικές προσεγγίσεις
17
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3
Η βιωματική διάσταση της ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος
Από τις απαρχές του κινήματος ως τη Μεταπολίτευση:
Κρατικές παρεμβάσεις και εσωτερικές διαιρέσεις
23
3.1. Οι απαρχές του κινήματος 24
3.2. Αρχικά βήματα οργανωτικής συγκρότησης (1910-1918) 26
3.3. Η περίοδος του Μεσοπολέμου: 1918-1940 31
3.4. Η δεκαετία του 1940: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος 35
3.5. Μετεμφυλιακή και προδικτατορική περίοδος: 1950-1967 37
3.6. Δικτατορία των Συνταγματαρχών 44
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4
Από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα Το συνδικαλιστικό κίνημα στην ομαλή περίοδο της δημοκρατίας
47
4.1. 1975-1982: Αγώνας για τον εκδημοκρατισμό και την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος 48
4.2. 1982-1990: Εκδημοκρατισμός αλλά και νέα κρίση στη ΓΣΕΕ 52
4.3. 1990-2010: Προς ένα νέο μοντέλο συνδικαλισμού και νέες εσωτερικές διαιρέσεις 56
4.4. 2010 έως σήμερα:
Η περίοδος της οικονομικής κρίσης και των Μνημονίων
59
Επίλογος 63
Βιβλιογραφία 65
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Βιογραφικά στοιχεία βασικών προσώπων
75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Επετειακά λευκώματα, αφιερώματα
και ιστορικά βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων
85

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Παναγιώτης Κυριακούλιας
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.