Ενδιάμεση Έκθεση 2019

04 Δεκεμβρίου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2019 εξετάζει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019.

Για τα βασικά συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Βασικά συμπεράσματα 6
1. Εισαγωγή 11
2. Μακροοικονομικές εξελίξεις 21
3. Δημοσιονομικές εξελίξεις και η φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα 28
4. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας και οι συνθήκες διαβίωσης 45
4.1 Μισθοί και κατώτατος μισθός 48
4.2 Δείκτες φτώχειας 52
4.3 Δείκτες ανισότητας 56
5. Διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και αναπτυξιακές προοπτικές 59
5.1 Προϊόντα κλειδιά της ελληνικής οικονομίας 60
5.2 Μείωση του εμπορικού ελλείμματος: Υφεσιακό αποτέλεσμα η αποτέλεσμα υποκατάστασης; 64
5.3 Πολλαπλασιαστές απασχόλησης και επαγγελμάτων 66
5.4 Μελέτη περίπτωσης 1: Οι κατασκευές ως πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας 70
5.5 Μελέτη περίπτωσης 2: Ο τουρισμός ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας 73
Βιβλιογραφία 77
Ηλεκτρονικές πηγές 79
Παράρτημα 1: Παραγόμενα προϊόντα 80

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.