ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2023 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

29 Ιανουαρίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Ενδιάμεση Έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Για τα βασικά συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Συντομογραφίες 4
Κατάλογος Διαγραμμάτων 5
Κατάλογος Πινάκων 6
Βασικά συμπεράσματα και εμπειρικά ευρήματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης 7
1. Εισαγωγή 12
2. Μακροοικονομικές εξελίξεις 14
2.1 Η εξέλιξη του ΑΕΠ και των συνιστωσών της ζήτησης 15
2.2 Επενδύσεις και απόθεμα φυσικού κεφαλαίου 19
2.3 Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές 26
3. Εξέλιξη του πληθωρισμού και επίδρασή του στο βιοτικό επίπεδο 34
3.1 Εξέλιξη του ΓΔΤΚ και των ομάδων του 34
3.2 Μεταβολές στο καταναλωτικό πρότυπο και στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών 40
4. Η μακροοικονομική έκθεση της Ελλάδας στην πράσινη μετάβαση 48
4.1 Παράγοντες που αναδεικνύουν την έκθεση και την ευαλωτότητα της οικονομίας στην πράσινη μετάβαση 50
4.2 Εκτίμηση των επιπτώσεων της πράσινης μετάβασης 53
Βιβλιογραφία 68
Ελληνόγλωσση 68
Ξενόγλωσση 68
Παράρτημα 70
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.