“Ενημέρωση” Τεύχος 209 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 209

23 Οκτωβρίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 όταν σε μακροοικονομικό επίπεδο ακολουθήθηκαν περιοριστικές πολιτικές που έθεταν ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, το ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεργίας, η οποία έκτοτε αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε σε υψηλά επίπεδα, μετατέθηκε στο μικροοικονομικό επίπεδο, με την έννοια των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας που στόχευαν, κατά κύριο λόγο, στην προώθηση της απασχόλησης με την στρατηγική της ευελιξίας, της απασχολησιμότητας και γενικότερα των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Η εναπόθεση του ζητήματος της αντιμετώπισης της ανεργίας στις πολιτικές αυτές απασχόλησης και η μετάθεση του κέντρου βάρους από τις λεγόμενες «παθητικές» παρεμβάσεις στις λεγόμενες «ενεργητικές» που συμφύονται και με πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας και μείωσης του εργατικού κόστους, συνδέεται με μια ορισμένη ερμηνεία των αιτιών της ανεργίας, που τα αποδίδει σχεδόν αποκλειστικά στην πλευρά της προσφοράς εργασίας (προβλήματα του εργατικού δυναμικού, «δυσκαμψίες» της αγοράς εργασίας, κλπ). Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε άρθρο της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ σε αυτό το τεύχος, σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, δημοσιεύεται Σύσταση της ΕΕΔΑ και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς κανόνες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τέλος, δημοσιεύονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

– Η απασχόληση και η ανεργία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

– Η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για τα μέτρα λιτότητας

– Δραστηριότητες ΙΝΕ

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδα
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin