“Ενημέρωση” Τεύχος 213 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 213

05 Ιουνίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. αναδεικνύει τα ίδια προβλήματα. Σε όλες τις χώρες την τελευταία εικοσαετία επιβάλλεται μία ισχυρή τάση απορρυθμίσεων των εργασιακών σχέσεων, προσποιούμενες ότι με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται το εργατικό δυναμικό στις τεχνολογικές εξελίξεις της παραγωγής. Όμως, εκ του αποτελέσματος, προκύπτει ότι η ευελιξία, η απασχολησιμότητα, η μαθητεία, οι παθητικές (προστασία των ανέργων) και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης παθητικοποιήθηκαν, σε βαθμό, που να περιορίζονται στην διαχείριση άμβλυνσης της οξύτητας της ανεργίας και στην διατήρηση του ανέργου, περισσότερο στον Bορρά και λιγότερο στον ευρωπαϊκό Νότο, σε κατάσταση κοινωνικά ενεργή, παρά να αναστέλλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά την πορεία αύξησής της. Με άλλα λόγια, οι πολιτικές απασχόλησης και προστασίας των ανέργων έτειναν περισσότερο προς την δημιουργία συνθηκών εργασιακής ανασφάλειας για ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού. Αυτές οι διαπιστώσεις αναφέρονται σε άρθρο για την ανεργία, την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση που δημοσιεύεται στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, δημοσιεύει άρθρο για τις πιθανότητες απώλειας και πρόσβασης στην απασχόληση το 2007-2013. Τέλος, δημοσιεύονται οι Δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
  • Πιθανότητες απώλειας και πρόσβασης στην απασχόληση 2007 – 2013
  • Ανεργία – Απασχόληση – Κοινωνική Ασφάλιση
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin