«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 229

19 Μαΐου 2016
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, είναι η ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, και ο προσδιορισμός εντός αυτής της διάρθρωσης της θέσης της εργατικής τάξης, δηλαδή η σαφής οριοθέτησή της από τις άλλες κοινωνικές τάξεις. Η εμπειρική αποτύπωση της ταξικής διάρθρωσης της ελληνικής κοινωνίας βασίζεται στην επεξεργασία δευτερογενών στοιχείων για την περίοδο 2006-2014. Η ανάλυσή μας για την ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας βασίζεται σε τρεις παραδοχές. Η πρώτη είναι ότι το βασικό κριτήριο ταξικού προσδιορισμού είναι οικονομικό: η θέση στις σχέσεις παραγωγής. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι οι κοινωνικές τάξεις μπορεί να σχηματίζονται ως μέρος της λειτουργικής άσκησης της κοινωνικής (οικονομικής, πολιτικής, ιδεολογικής) εξουσίας της κυρίαρχης τάξης. Η τρίτη παραδοχή είναι ότι, «δεν μπορεί να υπάρξει κανένας ταξικός ορισμός στο πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο ο οποίος βρίσκεται σε αντίθεση με τον ορισμό στο οικονομικό επίπεδο».  
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Η ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ*

1.Εισαγωγή

2
2. Σχέσεις παραγωγής και τρόπος παραγωγής 3
3. Θεμελιώδεις και μη-θεμελιώδης κοινωνικές τάξεις 3
4. Οι κοινωνικές τάξεις του Καπιταλιστικού Τρόπου Παραγωγής 4
5. Οι κοινωνικές τάξεις των μη καπιταλιστικών τρόπων παραγωγής 5
6. Πρακτικά όρια διαχωρισμού των τρόπων παραγωγής και κοινωνικές τάξεις 7
Πίνακας 1:
Τρόποι παραγωγής: αριθμητικά όρια
8
7. Οι κοινωνικές τάξεις του κρατικού μηχανισμού και των κρατικών επιχειρήσεων 8
8. Εμπειρική διερεύνηση 10
Πίνακας 2.
Θεμελιώδεις και μη-θεμελιώδεις

ή ενδιάμεσες κοινωνικές τάξεις με βάση την κοινωνική διαίρεση της εργασίας
10
Πίνακας 3.
Κοινωνικές τάξεις ως % της συνολικής απασχόλησης, 2006-2014 (Β΄ τρίμηνο)
11
Πίνακας 4.
Οι κοινωνικές τάξεις ως % του εργατικού   δυναμικού, 2006-2014 (Β΄ τρίμηνο)
12
Πίνακας 5.
Ανώτερες, μεσαίες και εργατικές-λαϊκές τάξεις
ως %
της συνολικής απασχόλησης,
2006-2014 (Β΄ τρίμηνο)
13
Πίνακας 6.
Ανώτερες, μεσαίες και εργατικές-λαϊκές τάξεις
ως %
του εργατικού δυναμικού,
2006-2014 (Β΄ τρίμηνο)
13
9. Αντί συμπερασμάτων 14
Βιβλιογραφία 16
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 18

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.