«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 245

26 Φεβρουαρίου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας σε συνάρτηση με τα στατιστικά στοιχεία των ανέργων του ΟΑΕΔ, ανά φύλο και κατά ηλικιακές ομάδες. Η σημαντική αύξηση του μεγέθους της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας από το 2013 κατά 39,1% και σχεδόν 536.500 μισθωτούς, δεν φαίνεται να έχει ακόμη αντίκτυπο στον αριθμό των ανέργων καθώς δεν έχει επιφέρει αντίστοιχη μείωσή τους. Το ζητούμενο σήμερα της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι μόνο η στείρα ποσοτική μείωση του ποσοστού ανεργίας και κατά συνέπεια ων ανέργων, αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση των όρων εργασίας και η εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία δεν προκύπτει με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ
Σημείωμα Σύνταξης 1
Μισθωτή εργασία και Άνεργοι (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ & ΟΑΕΔ) 2
Ροές μισθωτής απασχόλησης 2010 – 2018
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας ροών απασχόλησης, 2010-2018
4
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας μετατροπών συμβάσεων εργασίας από
πλήρη απασχόληση σε μερική και σε εκ περιτροπή απασχόληση, 2011-2018
5
Μισθωτοί εργαζόμενοι και εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ
Πίνακας 3: Αριθμός & μεταβολές μισθωτών ανά φύλο & ηλικιακή ομάδα 2018-2013
6
Διάγραμμα 1. Μηνιαία διαχρονική εξέλιξη των Μισθωτών και των εγγεγραμμένων ανέργων 7
Διάγραμμα 2. Μηνιαία διαχρονική εξέλιξη των Μισθωτών Γυναικών και των εγγεγραμμένων ανέργων
Διάγραμμα 3. Μηνιαία διαχρονική εξέλιξη των Μισθωτών Ανδρών και των εγγεγραμμένων ανέργων
8
Διάγραμμα 4. Μηνιαία διαχρονική διαμόρφωση της μισθωτής απασχόλησης των Νέων 15-29 ετών και των εγγεγραμμένων ανέργων 9
Διάγραμμα 5. Μηνιαία διαχρονική διαμόρφωση της μισθωτής απασχόλησης των Νέων 15-24 ετών και των εγγεγραμμένων ανέργων 10
Διάγραμμα 6. Μηνιαία διαχρονική διαμόρφωση της μισθωτής απασχόλησης των Νέων 25-29 ετών και των εγγεγραμμένων ανέργων 11
Διάγραμμα 7. Μηνιαία διαχρονική διαμόρφωση της μισθωτής απασχόλησης των 30-44 ετών και των εγγεγραμμένων ανέργων 12
Διάγραμμα 8. Μηνιαία διαχρονική διαμόρφωση της μισθωτής απασχόλησης των 44-64 ετών και των εγγεγραμμένων ανέργων 13
Διάγραμμα 9. Μηνιαία διαχρονική διαμόρφωση της μισθωτής απασχόλησης των 65 ετών & άνω και των εγγεγραμμένων ανέργων 14
Συμπερασματικά 15
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.