«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 247

23 Αυγούστου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια λιτότητας και οικονομικής προσαρμογής, η ελληνική οικονομία δεν εμφανίζει ακόμη ισχυρές ενδείξεις μετάβασης σε μια διατηρήσιμη επεκτατική δυναμική. Η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας και των προοπτικών της θα πρέπει να γίνει με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η ανησυχία του κόσμου της εργασίας είναι μεγάλη για το εάν η λιτότητα και η υποβάθμιση του βιοτικού του επίπεδου ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων, οι αμοιβές και το καθεστώς προστασίας των εργαζομένων και των ανέργων δεν αποτυπώνουν συνθήκες μιας αναπτυγμένης οικονομίας και κυρίως δεν αποπνέουν σεβασμό σε θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, συνεχίζοντας την αναφορά της στην ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση, παρουσιάζει σχολιασμό των στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές εξελίξεις, καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1

H ελληνική Οικονομία σε εύθραυστη ισορροπία:
Σχολιασμός στοιχείων από την Έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2019

2
1. Οι μακροοικονομικές εξελίξεις 2
Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης (2009:1-2018:4) 3
2. Η εργασία με την πλάτη στον τοίχο 4
3. «Κόστος απώλειας εργασίας» και διαπραγματευτική ισχύς 5

Διάγραμμα 2. Κόστος απώλειας εργασίας κατά το πρώτο έτος
(διμελές νοικοκυριό, 40 ετών, δύο ανήλικα τέκνα, 2008-2018)

6
4. Κάποια συμπεράσματα 6
Πίνακας 1. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) (2010-2018) 7
Η πραγμάτωση του πεδίου της μη τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα μας:
Ένα ατελές εγχείρημα;
8
1. Εισαγωγή 8
2. Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης 11
3. Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 12
4. Η Διά Βίου Μάθηση 12
5. Προκλήσεις και προοπτικές 14
    5.1. Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 14
    5.2. Πιστοποίηση προσόντων που αποκτώνται από τη μη τυπική και την άτυπη μάθη-ση 19
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 19-21
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 21-22

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.