«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 248

13 Νοεμβρίου 2019
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στηρίχτηκε το 2018 στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Ο δείκτης έμμεσοι προς άμεσοι φόροι, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, αν και μειωμένος έναντι του 2017, εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός γεγονός που αναδεικνύει την υπέρμετρη εξάρτηση του μείγματος πολιτικής από τους έμμεσους φόρους. Παράλληλα, η περιστολή των δημόσιων επενδύσεων (οι δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα σημείωσαν την περίοδο 2009-2018 πτώση 58,7%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης) σε συνδυασμό με το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την επενδυτική ανεπάρκεια του ιδιωτικού τομέα εξακολουθούν να δρουν αποσταθεροποιητικά. Αυτή η εξέλιξη υπονομεύει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και συνεπώς την πιστοληπτική της αξιοπιστία. Στο τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, παρουσιάζεται ένα μέρος της Ετήσιας Έκθεσης 2019, του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση, η οποία αφορά τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Διαρθρωτικές και τεχνολογικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης 2
4.1 Εισαγωγή 2
4.2 Παραγωγική και τεχνολογική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 2
Πίνακας 4.1: Μεταβολή (%) στην κλαδική διάρθρωση της παραγωγής
(2008-2018)
4
Πίνακας 4.2: Μεταβολή της παραγωγικότητας σε βασικούς κλάδους
της ελληνικής οικονομίας (2008-2018)
6
Διάγραμμα 4.1: Κατανομή της προστιθέμενης αξίας στους κλάδους
της μεταποίησης και των υπηρεσιών ως προς το τεχνολογικό επίπεδο
και το επίπεδο γνώσεων (2008-2017)
8
4.3 Επενδύσεις, τεχνολογικός μετασχηματισμός και παραγωγικές δυνατότητες της
ελληνικής οικονομίας
9
Πίνακας 4.3: Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ανά τύπο
κεφαλαιουχικού αγαθού (2008-2018, σταθερές τιμές 2010)
10
Πίνακας 4.4: Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας (2008-2017, σταθερές τιμές 2010)
11
Διάγραμμα 4.2: Κατανομή των επενδύσεων στους κλάδους
της μεταποίησης και των υπηρεσιών σε σχέση με το τεχνολογικό επίπεδο
και το επίπεδο γνώσης (2008-2017)
12
4.4 Τεχνολογική διάρθρωση στις εξαγωγές μεταποιητικών αγαθών 12
Διάγραμμα 4.3: Κατανομή των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών μεταποιητικών
προϊόντων ανά τεχνολογικό επίπεδο (2008-2017)
14
Διάγραμμα 4.4: Διεθνής κατάταξη της Ελλάδας ως προς το επίπεδο
οικονομικής συνθετότητας (2008-2016)
15
4.5 Επένδυση στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο 15
Διάγραμμα 4.5: Κατανομή των δαπανών σε Ε&Α στην Ελλάδα και στην ΕΕ
ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά τομέα (2008-2017)
16
Διάγραμμα 4.6: Ποσοστό εργαζομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης (2008-2018)
18
Διάγραμμα 4.7: Ποσοστό συμμετοχής επιχειρήσεων και εργαζομένων
σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης (2005-2015)
19

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.