“Ενημέρωση” Τεύχος 2 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 2

12 Απριλίου 1995
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Στο δεύτερο τεύχος παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις αλλαγές που σημειώνονται ανά τομέα δραστηριότητας σε σχέση με την απασχόληση. Όμως το θέμα που απασχόλησε στη συνέχεια, τόσο τους κοινωνικούς φορείς όσο και την κυβέρνηση, ήταν η πρόταση της Γ.Σ.Ε.Ε. που παρουσίασε η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την εβδομάδα των 35 ωρών εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών. Ταυτόχρονα στο ίδιο τεύχος παρουσιάστηκε ο νέος θεσμός των Κέντρων Εξωσχολικής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της Κοινωνικής Πρωτοβουλίας NOW και σε συνεργασία του ΙΝ.Ε με τη Γραμματεία Ισότητας και τα Εργατικά Κέντρα.

  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης …εκπαιδευτών από το ΙΝΕ.
  • Σύνδεση των Ινστιτούτων της Ευρώπης προτείνει το ΙΝΕ
  • Περιφερειακή διάσκεψη στην Αλεξανδρούπολη
  • Ρωσική αντιπροσωπεία στην Αθήνα
  • Προβληματισμοί των συνδικάτων για το Μάαστριχτ
Εκδότης: Πόπη Τσουκάτου
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Πόπη Τσουκάτους, Αντιπρόεδρος: Δ. Στρατούλης, Γρ.οικονομικού: Ηλ. Σακελαριάδης, Μέλη: Γ. Ντάσης, Γ. Ρωμανιάς, Γ. Χριστοδούλου,Σ. Μαντζουράνης, Φ. Φατούρος, Γ. Ποντικός
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin