“Ενημέρωση” Τεύχος 89 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 89

25 Νοεμβρίου 2002
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Tα προβλήματα της κοινωνικής συνοχής με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης κυρίως λόγω της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών και των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, η ανεργία μακράς διάρκειας, ο μη ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών, η έλλειψη δεξιοτήτων, κυρίως στον τομέα της νέας τεχνολογίας απαιτούν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους καθώς η διόγκωσή τους μπορεί να απειλήσει στο μέλλον τη κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΣΕΕ, με τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις της, συνδέει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας οι Ευρωπαίοι ηγέτες αξιολογώντας τη πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υιοθέτησαν ως προσανατολισμό δράσης το τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα -κοινωνική σ υνοχή – βιώσιμη α νάπτυξη. Στο τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις της ΓΣΕΕ και επιπλέον, δημοσιεύεται άρθρο σχετικά με τους χαμηλά αμειβόμενους και εργαζόμενους φτωχούς στην Ελλάδα καθώς επίσης και άρθρο για το χρόνο εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

 
  •  Θέσεις της ΓΣΕΕ για την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαικού Συμβουλίου της Λισσαβώνας.
  • Χαμηλά αμειβόμενοι και εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα
  • Ο χρόνος εργασίας στην Ευρωπαική Ένωση
  • Η έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ  για τις εργασιακές σχέσεις και την απασχόληση: Παρερμηνείες και επεξηγήσεις
  • Δραστηριότητες  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
     
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin