Επαγγέλματα καθήκοντα και δεξιότητες στην Ελλάδα (2011-2022)

03 Μαΐου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στο κείμενο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στα βασικά (μονοψήφιος κωδικός) και αναλυτικά (διψήφιος κωδικός) επαγγέλματα την τελευταία δωδεκαετία (2011-2022) στη χώρα μας. Αναδεικνύονται οι επιδράσεις των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας πάνω στις μεταβολές των επαγγελμάτων την περίοδο αυτή, καθώς και τα επαγγέλματα εκείνα που εμφάνισαν υψηλούς ρυθμούς μεταβολής της απασχόλησής τους και δημιουργία (ή καταστροφή) θέσεων εργασίας. Επιπλέον, με τη βοήθεια των δεδομένων της ISCO 08 και της μελέτης του Eurofound (2016), αναδεικνύονται τα καθήκοντα και ο βαθμός χρήσης τους στα επαγγέλματα εκείνα (δυναμικά) που εμφάνισαν ταυτόχρονα υψηλούς ρυθμούς αύξησης της απασχόλησής τους και δημιουργία μεγάλου αριθμών νέων θέσεων εργασίας και συνάγονται τα σχετικά συμπεράσματα.
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Ευστράτογλου Άγγελος, Κρητικίδης Γιώργος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.