Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη σφαίρα της κοινωνικής οικονομίας: Μια συγκριτική ανάλυση πέντε χωρών της ΕΕ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη σφαίρα της κοινωνικής οικονομίας: Μια συγκριτική ανάλυση πέντε χωρών της ΕΕ

19 Νοεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το παρόν άρθρο αποτελεί ένα συνδυασμό κειμένου πολιτικής και ερευνητικής εργασίας καθώς, με βάση πρωτογενή στοιχεία, αναπτύσσει την κατάσταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (εφεξής ΕΕΚ) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (εφεξής ΚΑλΟ) και διερευνά τα συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα ως βασικό μηχανισμό υποστήριξης της ΚΑλΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αυτό το άρθρο δείχνει ότι η σύνδεση μεταξύ ΚΑλΟ και εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε συγκλίνουσες αρχές αυτών των δύο πεδίων, και ειδικά στο κοινό τους αξίωμα ως προς την προοπτική μετασχηματισμού της κοινωνίας. Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας προέρχονται από πέντε χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Τσεχία) οι οποίες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συντονίζει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Το παρόν κείμενο πολιτικής έρχεται να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία της ευρωπαϊκής ΚΑλΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο, ελάχιστα διερευνημένο πεδίο γενικά, και ειδικότερα ως προς τη σύνδεσή του με την ΕΕΚ. Η σημασία αυτού του άρθρου είναι ακόμη πιο μεγάλη ενόψει των συνεχιζόμενων κοινωνικοοικονομικών κρίσεων (π.χ. χρηματοοικονομική, COVID-19, περιβαλλοντική κρίση), οι οποίες αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι προοπτικές της ΚΑλΟ δεν μπορούν πλέον να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα
Περίληψη 1
Εισαγωγή 2
Διερεύνηση της σύνδεσης ΕΕΚ και ΚΑλΟ 2
Προγράμματα ΕΕΚ στο πεδίο της ΚΑλΟ 4
Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι στο πεδίο της ΚΑλΟ 6
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες εκπαιδευτών ΚΑλΟ 8
Συμπερασματικές παρατηρήσεις ‒ Προτάσεις πολιτικής 12
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 13
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χρήστος Γούλας, Αλέξανδρος Κακούρης, Ήρα Παπαγεωργίου
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.