Εργασία και προβλήματα υγείας στην Ελλάδα – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εργασία και προβλήματα υγείας στην Ελλάδα

20 Οκτωβρίου 2015
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία των εργαζομένων και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι θεσμικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών και οι ανεπάρκειες που διαπιστώνουν πληροφορητές-κλειδιά στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας. Κατόπιν, αναπτύσσεται η συγκριτική ποιοτική ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, της υγείας, των ασφαλειών, του εμπορίου, του μετάλλου, των τροφίμων-ποτών και των ξενοδοχείων, εστιατορίων και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, με βάση το περιεχόμενο 48 συνεντεύξεων βάθους, με εργαζομένους και συνδικαλιστές. Ένα από τα συμπεράσματα αυτού του μέρους είναι ότι η παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων σε συνδυασμό με τα Ομαδικά Μέσα Προστασίας αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι η ευέλικτη απασχόληση επιβαρύνει πολλαπλά την υγεία των εργαζομένων. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην ανάλυση των στοιχείων που περιέχονται στις περιοδικές έρευνες του Eurofound για την εικόνα που έχουν οι εργαζόμενοι για την υγεία τους και την επίδραση της εργασίας τους σε αυτή και καταδεικνύονται οι διαφορές που παρατηρούνται στους διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους και επαγγέλματα. Τέλος, διατυπώνεται σειρά προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων στην Ελλάδα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η αναγνώριση του πεδίου
1. Eργασία και παράγοντες επιβάρυνσης της υγείας των εργαζομένων
2. Θεσμοί και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ποιοτική ανάλυση
3. Συγκριτική ποιοτική ανάλυση των προβλημάτων υγείας των εργαζομένων στην Ελλάδα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ποσοτική ανάλυση
4. Συνθήκες εργασίας και υγεία στην Ελλάδα: Εμπειρικές διερευνήσεις
5. Γενικά συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Δημουλάς, Γιώργος Κολλιάς, Χρήστος Μπάγκαβος, Θεοδώρα Τζανετάκη
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.