Εργαζόμενοι και Εργασία στην Κεντρική Μακεδονία: Ανθεκτικότητα, επισφάλεια και επαγγέλματα στη μετα-πανδημική εποχή

24 Μαρτίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κομβικά εργασιακά και μακρο-οικονομικά μεγέθη της Κεντρικής Μακεδονίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, για την περίοδο 2009-2020. Συγκεκριμένα, αναλύονται δεδομένα για τη συνολική και ανά κλάδο απασχόληση, την ανεργία και τις δύο κύριες μορφές ευέλικτης απασχόλησης (μερική και προσωρινή). Επιπρόσθετα, μελετώνται οικονομικοί δείκτες (εθνικό και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αριθμός επιχειρήσεων και ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου), καθώς και κοινωνικοί δείκτες (εισόδημα νοικοκυριών, κίνδυνος φτώχειας). Τέλος, παρουσιάζονται στοιχεία για την επαγγελματική διάρθρωση, ενώ μελετώνται συνοπτικά οι μισθοί ανά κλάδο τόσο για την τυπική απασχόληση όσο και για τις ευέλικτες μορφές. Στο επίπεδο των συστάσεων πολιτικής, η μελέτη επισημαίνει πως απαιτούνται βαθιές παρεμβάσεις με στόχευση την προώθηση της σταθερής και πλήρους εργασίας, και τον περιορισμό της εργασιακής ευελιξίας που οδηγεί στην επισφάλεια. Τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντα ανάκαμψης και ανατροπής ενός διαχρονικά ευπαθούς και άνισου για τους εργαζομένους αναπτυξιακού μοντέλου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 7
1 Εισαγωγή: Η αγορά εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας σε διαδοχική περιδίνηση 11
2 Η Κεντρική Μακεδονία με μια πρώτη ματιά: Απασχόληση που προστατεύτηκε ή που χάθηκε 15
2.1 Γενικά στοιχεία 15
2.2 Συνολική απασχόληση και ανεργία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 16
3 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες 21
3.1 ΑΕΠ, επενδύσεις και αριθμός επιχειρήσεων 21
3.2 Εισόδημα νοικοκυριών και κίνδυνος φτώχειας 25
4 Απασχόληση ανά κλάδο: Τάσεις και δυναμικές 29
4.1 Η θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το εθνικό παραγωγικό σύστημα 29
4.2 Κλάδοι που άντεξαν και κλάδοι που συρρικνώνονται 30
4.3 Η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία 46
5 Η εξάπλωση της επισφαλούς ευέλικτης απασχόλησης 51
5.1 Χαμηλής ποιότητας μερική και προσωρινή απασχόληση 51
5.2 Υπο-αμειβόμενη μερική και προσωρινή απασχόληση 59
6 Η επίδραση στη νεανική αγορά εργασίας 63
7 Αναδιάρθρωση των επαγγελμάτων στην Κεντρική Μακεδονία 67
8 Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής: Η άμεση αναγκαιότητα φιλεργατικών πολιτικών 77
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 83
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ, ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συντακτική Επιτροπή: Νίκος Καπιτσίνης, Κωνσταντίνος Γουρζής
Υπεύθυνος Έκδοσης: Στέλιος Γκιάλης
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.