Ετήσια Έκθεση 2016 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση

17 Μαρτίου 2016
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής της οικονομίας και του κοινωνικού κόστους που προκαλεί η συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας. Επιπλέον, η εξέταση διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του συστήματος παραγωγής και η δυνατότητα αναδόμησης του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στην περίοδο της κρίσης. Σκοπός της Έκθεσης είναι να αναδείξει τη σημασία άσκησης οικονομικής πολιτικής η οποία θα χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακό πραγματισμό. Επίσης, να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ιδέες και προτάσεις για την παραγωγική αναδόμηση της οικονομίας και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζει τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική και τη χρηματοπιστωτική συνοχή της οικονομίας και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας.
Για το πλήρες κείμενο της περίληψης της Έκθεσης πατήστε  εδώ
Για την παρουσίαση του Γ. Αργείτη, Επ. Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ πατήστε  εδώ
Περιεχόμενα
Περίληψη 19
Πρόλογος 27
Εισαγωγή 31
Κεφάλαιο 1: Δημοσιονομική λιτότητα, προσαρμογή και κρίση χρέους:
Υπάρχει εναλλακτική πρόταση 37
1.1 Εισαγωγή 39
1.2 Δημοσιονομική λιτότητα και προσαρμογή το 2015
– Οι προοπτικές για το 2016
40
1.3 Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους και το επίπεδο
φερεγγυότητας του δημόσιου τομέα
47
1.4 Η επίπτωση των πολιτικών λιτότητας
στα δημόσια έσοδα
51
1.5 Μια εναλλακτική πρόταση για τη βιωσιμότητα
του δημόσιου χρέους
58
Κεφάλαιο 2: Εξελίξεις και μετασχηματισμοί στο μακροοικονομικό σύστημα
της ελληνικής οικονομίας 63
2.1 Εισαγωγή 65
2.2 Η εξέλιξη του ΑΕΠ και των προσδιοριστικών
παραγόντων του 66
2.3 Αποεπένδυση και παραγωγικό δυναμικό 71
2.4 Διανομή του εισοδήματος και μακροοικονομικές
επιπτώσεις 74
2.5 Τιμές και κόστος εργασίας 78
2.6 Διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και δυνητικός ρυθμός
ανάπτυξης 80
2.7 Λιτότητα, ύφεση και ο μετασχηματισμός
του μακροοικονομικού συστήματος 84
Κεφάλαιο 3: Αγορά εργασίας, φτώχεια και οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα 95
3.1 Εισαγωγή 97
3.2 Η εξέλιξη της ανεργίας 98
3.3 Η εξέλιξη της απασχόλησης 109
3.4 Επισφαλής εργασία και μερική απασχόληση 111
3.5 Βασικά συμπεράσματα από τα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και του ΟΑΕΔ
114
3.6 Φτώχεια και οικονομική ανισότητα 120
Κεφάλαιο 4: Απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, παραγωγικότητα και μισθοί 129
4.1 Εισαγωγή 131
4.2 Η εξέλιξη των ΣΣΕ και των ευέλικτων μορφών
εργασίας το 2015 132
4.3 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και παραγωγικότητα
στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (2008-2014) 135
4.4 Μισθολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ΕΕ 140
4.4.1 Η εξέλιξη των κατώτατων πραγματικών μισθών στην
Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ την περίοδο 2010-2015 144
Κεφάλαιο 5: Διαρθρωτικές μεταβολές στην ελληνική οικονομία 151
5.1 Εισαγωγή 153
5.2 Παραγωγική διάρθρωση, επενδύσεις και παραγωγικότητα στον ιδιωτικό τομέα 153
5.3 Οι δυναμικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας 164
5.4 Το ΜΚΕ ανά κλάδο στην ελληνική οικονομία 167
5.5 Η εξέλιξη της κερδοφορίας 172
5.6 Κλαδικές μεταβολές στην απασχόληση της ελληνικής
οικονομίας 179
5.7 Κλαδικές μεταβολές στον τομέα των εξαγωγών 183
5.8 Ένα πλαίσιο κατευθύνσεων παραγωγικής αναδόμησης
της ελληνικής οικονομίας 189
Παράρτημα: Μεταρρύθμιση και βιωσιμότητα του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης 193
Βιβλιογραφία 201

 

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.