ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

11 Ιουνίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η Ετήσια Έκθεση 2021 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας και στην ελληνική οικονομία.
Για τα βασικά σημεία, τις θέσεις και τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ
Συντομογραφίες 5
Κατάλογος Πινάκων 7
Κατάλογος Διαγραμμάτων 8
Βασικά σημεία, θέσεις και προτάσεις οικονομικής πολιτικής της Έκθεσης 13
Πρόλογος 20
Εισαγωγή 23
Κεφάλαιο 1 27
Μακροοικονομικές εξελίξεις 23
Κεφάλαιο 2 49
Δημοσιονομικές εξελίξεις 49
Κεφάλαιο 3 69
Η αγορά εργασίας 69
Κεφάλαιο 4 95
Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στο σύστημα παραγωγής 95
Κεφάλαιο 5 109
Δείκτες κοινωνικής βιωσιμότητας 109
Βιβλιογραφία 135
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.