ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

11 Ιουνίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η Ετήσια Έκθεση 2021 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας και στην ελληνική οικονομία.
Για τα βασικά σημεία, τις θέσεις και τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ
Συντομογραφίες 7
Κατάλογος Πινάκων 8
Κατάλογος Διαγραμμάτων 8
Βασικά σημεία, θέσεις και προτάσεις οικονομικής πολιτικής της Έκθεσης 13
Πρόλογος 19
Εισαγωγή 21
Κεφάλαιο 1 25
Μακροοικονομικές εξελίξεις 25
1.1 Εισαγωγή 27
1.2 Η εξέλιξη του ΑΕΠ και της εσωτερικής ζήτησης 27
1.3 Μακροοικονομικές επιδόσεις ανά θεσμικό τομέα. 32
1.4 Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 36
Κεφάλαιο 2 47
Δημοσιονομικές εξελίξεις 47
2.1 Εισαγωγή 49
2.2 Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 2020 49
2.3 Το χρέος και η φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα 54
2.4 Δημόσιες πολιτικές και βιώσιμη ανάπτυξη 59
Κεφάλαιο 3 69
Η αγορά εργασίας 69
3.1 Εισαγωγή 71
3.2 Μεταβολές στην απασχόληση και στην ανεργία 71
3.3 Η ποιότητα της απασχόλησης και ο χρόνος εργασίας 79
3.4 Ο μέσος και ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα και στην ΕΕ 84
3.5 Πανδημική κρίση και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα κατά το έτος 2020 92
Κεφάλαιο 4 95
Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στο σύστημα παραγωγής 95
4.1 Εισαγωγή 97
4.2 Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης σε τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας 97
4.3 Μεταβολές στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας 101
4.4 Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην παραγωγή και στους ακαθάριστους μισθούς και αποδοχές στους κλάδους
της βιομηχανίας (πλην κατασκευών)
103
Κεφάλαιο 5 109
Δείκτες κοινωνικής βιωσιμότητας 109
5.1 Εισαγωγή 111
5.2 Αξιοπρεπής εργασία και διαβίωση 113
5.3 Δείκτες οικονομικής ανισότητας 122
5.4 Δείκτες φτώχειας 125
Βιβλιογραφία 133
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.