ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

18 Ιουνίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση του 2024 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Για τα βασικά συμπεράσματα πατήστε εδώ</br/> Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ
Συντομογραφίες 5
Κατάλογος Πινάκων 7
Κατάλογος Διαγραμμάτων 7
Βασικά συμπεράσματα 12
Πρόλογος 23
Εισαγωγή 25
Κεφάλαιο 1 Το μακροοικονομικό σύστημα 30
1.1 Εισαγωγή 30
1.2 Η εξέλιξη του ΑΕΠ και των επιμέρους μακροοικονομικών μεγεθών 30
1.3 Αποταμίευση και επένδυση 39
1.4 Ο εξωτερικός τομέας 48
1.5 Τα χρηματοοικονομικά ισοζύγια των θεσμικών τομέων 53
1.6 Οι δημοσιονομικές εξελίξεις και η φερεγγυότητα της οικονομίας 55
Κεφάλαιο 2 Η κατάσταση της αγοράς εργασίας 79
2.1 Εισαγωγή 79
2.2 Η ποσοτική διάσταση της απασχόλησης 79
2.3 Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα 94
2.4 Ακρίβεια, μισθοί και διανομή του εισοδήματος 103
2.5 Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) κατά το έτος 2023 121
Κεφάλαιο 3 Φτώχεια, ανισότητα και κοινωνική βιωσιμότητα 124
3.1 Εισαγωγή 124
3.2 Δείκτες φτώχειας και ανισότητας: Η ελληνική πραγματικότητα 124
3.3 Υλική στέρηση και αξιοπρεπής διαβίωση 140
3.4 Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα 149
3.5 Αγορά εργασίας και αξιοπρεπής διαβίωση 153
Κεφάλαιο 4 Διαρθρωτικές και τεχνολογικές μεταβολές της ελληνικής
οικονομίας
159
4.1 Εισαγωγή 159
4.2 Παραγωγικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας 159
4.3 Παραγωγικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός στις περιφέρειες της χώρας 180
Παράρτημα 201
Βιβλιογραφία 204

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.