ΦΥΛΟ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Θεωρητικές διαστάσεις και μοντέλα κοινωνικής προστασίας

31 Μαρτίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, επιχειρεί να διευρύνει την οπτική των συνδικάτων στον τρόπο που προσεγγίζονται τα μέτρα πολιτικής για την άρση της ανισότητας μεταξύ ανδρών – γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την οπτική του φύλου και τη σχέση της με τη φροντίδα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, όπου η πανδημία covid-19 ανέδειξε την σημασία της φροντίδας στις διάφορες εκδοχές της, τόσο στην οικιακή σφαίρα όσο και στην αγορά εργασίας, στην κάλυψη αναγκών και το ρόλο των γυναικών ως πρωταγωνιστών στην παροχή της, συχνά σε επισφαλείς συνθήκες και με έλλειμμα εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η εν λόγω μελέτη, στοχεύει στο να αναδείξει τη θεώρηση του τρόπου που έχει γίνει αντιληπτή η φροντίδα σε σχέση με το φύλο στη θεωρία της κοινωνικής πολιτικής. Αποπειράται μια κριτική επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων από τις αρχές του 1980 μέχρι σήμερα, με στόχο την διερεύνηση των ορίων τους τόσο στην κατανόηση της θέσης των φύλων στη φροντίδα όσο και κατά την προέκταση των μοντέλων κοινωνικής προστασίας που αυτές συνεπάγονται.
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.