Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

11 Ιανουαρίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη αναφέρεται σε τρεις πτυχές της ελληνικής αγοράς εργασίας. Πρώτον, εξετάζει τις άνισες επιπτώσεις του πληθωρισμού στους μισθωτούς, δείχνοντας εμπειρικά τη συστηματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, η οποία πλήττει περισσότερο τα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Δεύτερον, αξιολογεί τις μακροπρόθεσμες καταστάσεις στην αγορά εργασίας και υπογραμμίζει τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς μεγάλο μέρος του διευρυμένου εργατικού δυναμικού κινδυνεύει να βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, διερευνά τον δυϊσμό της αγοράς εργασίας, ορίζοντας και εντοπίζοντας εμπειρικά την ύπαρξη δύο clusters: ενός τεχνολογικά προηγμένου οικονομικού κέντρου και μιας οικονομικής περιφέρειας, με διακριτές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τις απολαβές και την παραγωγική δομή. Συνολικά, η μελέτη υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των κατώτερων και των μέσων μισθών, την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την άμβλυνση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική αγορά εργασίας και την ανάγκη για ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.
Εισαγωγή 3
1. Διανομή του εισοδήματος και πληθωρισμός 6
1.1 Προσδιορισμός των καλαθιών κατανάλωσης 9
2. Ροές στην αγορά εργασίας και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού 19
3. Δυαδική οικονομία και δυϊσμός στην αγορά εργασίας 29
          Δυαδική οικονομία 29
          Δυϊσμός στην αγορά εργασίας 29
          Δυϊσμός στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα 31
Συμπεράσματα   45
Βιβλιογραφία   46
Παράρτημα   48
Πίνακας κωδικών καταναλωτικής δαπάνης, διψήφια ταξινόμηση COICOP 48
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Αχιλλέας Μαντές
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.