Η δομή των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα: Μια γενική εικόνα

08 Μαρτίου 2015
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της μεθοδολογίας των «θέσεων εργασίας» στην ελληνική αγορά εργασίας και πραγματοποιεί αναλυτική περιγραφή και μελέτη των σημαντικότερων θέσεων εργασίας της ελληνικής οικονομίας. Παρέχει με τον τρόπο αυτό μια γενική και ταυτόχρονα αναλυτική εικόνα του καταμερισμού εργασίας και της δομής απασχόλησης της οικονομίας. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε χρησιμοποιεί για πρώτη φορά αυτή τη μεθοδολογία με τον συγκεκριμένο τρόπο και με στόχο την αναλυτική περιγραφή της δομής της απασχόλησης. Αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη χρήση τριψήφιων κωδικών επαγγέλματος και μονοψήφιων κωδικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας (με βάση τις αντίστοιχες κωδικοποιήσεις). Η αναλυτική περιγραφή κάθε θέσης εργασίας ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη, τόσο για τους εργαζομένους και τα σωματεία τους όσο και για τους σχεδιαστές των πολιτικών για την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

1. Εισαγωγή

2. Μεθοδολογική προσέγγιση και επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τις θέσεις
εργασίας

2.1. Η θέση εργασίας

2.2. Εσωτερικά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας

2.3. Παράγοντες επηρεασμού της δομής των θέσεων εργασίας

2.4. Χρήση στατιστικών δεδομένων

2.5. Περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν

2.6. Στατιστική σημαντικότητα

  1. Η δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα και η μεταβολή της μεταξύ

του 2009 και του 2012

3.1. Γενική εικόνα της δομής της απασχόλησης στην Ελλάδα

3.2. Μεταβολές της απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

  1. Οι θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας

4.1. Η μήτρα θέσεων εργασίας στην Ελλάδα κατά τα έτη 2009 και 2010

4.2. Οι κύριες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα κατά τα έτη 2009 και 2010

4.3. Οι κύριες θέσεις εργασίας των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών και των μεταφορών

4.4. Οι κύριες θέσεις εργασίας του τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου

4.5. Οι κύριες θέσεις εργασίας στους τομείς των υπηρεσιών

4.6. Οι κύριες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

 

Παράρτημα 1. Διεθνής τυποποιημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων του 1988

ΔΙΤΤΕ-88 (ISCO-88 [COM])

Παράρτημα 2. Διεθνής τυποποιημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων του 2008

ΔΙΤΤΕ-08 (ISCO-08)

Παράρτημα 3. Μονοψήφιοι κωδικοί τομέων οικονομικής δραστηριότητας

κατά NACE Rev. 2 στην ελληνική γλώσσα και αντιστοίχιση με λατινικά σύμβολα

Παράρτημα 4. Νέα κωδικοποίηση σε τριψήφιους κωδικούς επαγγελμάτων

για τα έτη 2009 και 2010

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Αλέξης Ιωαννίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.