Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών στην ελληνική οικονομία

16 Μαρτίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι επιχειρήσεις για το σύνολο της οικονομίας που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο του 2020 με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), ανέρχονται σε 205.984 και αναλογούν στο 14,6% των 1.415.370 επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. Στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ παρουσιάζεται άρθρο σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών στην ελληνική οικονομία. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιδόσεις συνολικά των επιχειρήσεων, όπως και των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο του 2020, καθώς και το μέγεθος της απασχόλησης σε αυτές. Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο του 2020, και συγκεκριμένα από την αρχή του έτους, ως καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, αλλά και κατά την περίοδο σταδιακής άρσης τους, καθώς επίσης και συγκριτικά σε σχέση με το 2018 και 2019, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν βάση  σύγκρισης για την αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών.
Σημείωμα σύνταξης 1
Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών στην ελληνική οικονομία Εισαγωγή 2
Επιχειρήσεις και απασχολούμενοι που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020
Πίνακας 1. Πλήθος Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας  (NACE Αναθ. 2) 4
Απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 5
Πίνακας 2. Απασχολούμενοι σε Αναστολή Λειτουργίας ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) 6
Επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Νοέμβριο 2020 7
Ο Κύκλος εργασιών, από διοικητικές πηγές, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 2018 – 2020 8
Ο Κύκλος εργασιών, από διοικητικές πηγές, στο σύνολο των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 2018 – 2020 12
Ο Κύκλος εργασιών, από διοικητικές πηγές, στο σύνολο των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 2018 – 2020 16
Συμπερασματικά 29
Παράρτημα Πινάκων 31-39

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.