Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και προοπτικές – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και προοπτικές

26 Οκτωβρίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το παρόν Κείμενο Πολιτικής μελετά την εξέλιξη της ποιότητας της εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη τα τελευταία έτη. Παρουσιάζει εμπειρικά ευρήματα που δείχνουν τη σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης στη χώρα μας, αναδεικνύει μηχανισμούς μέσω των οποίων η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην υποβάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα την εν λόγω περίοδο και προτείνει μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιστροφή της κατάστασης αυτής και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο επιχειρεί να παρέμβει στην έντονη προβληματική που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ανάγκη αναζήτησης ενός νέου οικονομικού παραδείγματος, που θα διασφαλίζει υψηλότερα και πιο βιώσιμα επίπεδα ευημερίας, μακρο-χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής, τοποθετώντας την προώθηση της ποιότητας της εργασίας σε βασικό πυλώνα του συγκεκριμένου εγχειρήματος.
1. Εισαγωγή 1
2. Η σημασία της ποιότητας της εργασίας 2
3. Ο δείκτης ποιότητας της εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη 5
Διάγραμμα 1: Οι επτά διαστάσεις της ποιότητας της εργασίας 6
Διάγραμμα 2: ΔΠΕ στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη (2009-2019) 7
Διάγραμμα 3: Υποδείκτης «εισόδημα εργαζομένων» στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη (2009-2019) 9
Διάγραμμα 4: Υποδείκτης «άτυπες μορφές απασχόλησης» στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη (2009-2019) 11
Διάγραμμα 5: Υποδείκτης «χρόνος εργασίας» 12
Διάγραμμα 6: Υποδείκτης «όροι απασχόλησης» στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη (2009-2019) 14
Διάγραμμα 7: Υποδείκτης «ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματική ανέλιξη» 15
Διάγραμμα 8: Υποδείκτης «προοπτικές απασχόλησης» στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη (2009-2019) 16
Διάγραμμα 9: Υποδείκτης «θεσμοί εκπροσώπησης εργαζομένων» 18
4. Αντί επιλόγου 19
Βιβλιογραφία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24

 

Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.