Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό το 2022

16 Μαρτίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό το 2022
1. Εισαγωγή 1
2. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού 2
3. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο στα άλλα κράτη-
μέλη της ΕΕ
5
4. Κατώτατος μισθός και μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης 8
5. Μακροοικονομικές επιπτώσεις του κατώτατου μισθού και του ποσοστού κάλυψης
των ΣΣΕ
13
6. Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ 16
Βιβλιογραφία 18
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.