Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Όργανα Διοίκησης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Δομής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας

05 Οκτωβρίου 2015
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Από το 2010, η ΓΣΕΕ έβαλε ένα εξαιρετικά δύσκολο και διπλό κοινωνικό στοίχημα: αφενός να ενδυναμωθούν οι γυναίκες και η φωνή τους στη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου να προσεγγιστεί με επιτυχία και μέσα από τα συνδικάτα η διαπαιδαγωγική διάσταση της προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Αυτή η διαπαιδαγωγική διάσταση αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των στερεοτυπικών κυρίως απόψεων σε βάρος της ουσιαστικής ισότητας των φύλων που επιδρούν στη διαμόρφωση της ατομικής και της συλλογικής συμπεριφοράς, ώστε μέσω της διαμόρφωσης από τα συνδικάτα ενός μηχανισμού εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αρθούν στερεότυπα για τον ρόλο της γυναίκας στην ιδιωτική και δημόσια ζωή. Παρά τις κλιμακούμενης έντασης οικονομικές αντιξοότητες και το σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο της επίθεσης σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων και μέσων συλλογικής προστασίας και δράσης των εργαζομένων, αλλά και τις εγγενείς δυσκολίες συλλογής των εκλογικών δεδομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων –χωρίς να παραγνωρίζονται και άλλες εξωγενείς δυσκολίες– η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ολοκλήρωσαν την παρούσα Μελέτη. Αυτή η Μελέτη αποτελεί προϊόν μιας εκτενούς μεταξύ τους επιχειρησιακής συνέργειας, με σκοπό την αποτύπωση των στοιχείων της γυναικείας εκπροσώπησης στα όργανα διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναμης της ΓΣΕΕ Ευκταίο θα είναι σύντομα να ακολουθήσει μια μελέτη που θα απεικονίζει τη γυναικεία εκπροσώπηση σε εθνικό και ενιαίο επίπεδο, στα όργανα διοίκησης τόσο των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (δύναμης της ΓΣΕΕ), όσο και αυτών του δημόσιου τομέα (δύναμης της ΑΔΕΔΥ). Η ΓΣΕΕ ευελπιστεί ότι η παρούσα Μελέτη και τα εργαλεία με τα οποία αυτή πραγματοποιήθηκε θα αποτελέσουν  βάση περαιτέρω έρευνας και αποτύπωσης της γυναικείας συμμετοχής στα συνδικάτα, με σκοπό την επικούρηση και υποστήριξη πολιτικών και δράσεων προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στο συνδικαλιστικό Κίνημα, αλλά και την εν γένει ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών.

Πρόλογος

1. Σημασία και Στοχοθεσία της Μελέτης

1.1. Σημασία της Μελέτης

1.2. Σκοπός και στόχοι της Μελέτης

1.3. Δομή της Μελέτης

2. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Πλαίσιο της Μελέτης: Η Οικονομική Κρίση, οι Επιπτώσεις της στις Εργασιακές Σχέσεις και η Αύξηση των Διακρίσεων λόγω Φύλου

2.1. Γυναίκες και εργασία

2.2. Η οικονομική κρίση και η γυναικεία εργασία

2.2.1. Οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις θέσεις και στους όρους εργασίας των γυναικών

2.2.2. Επιπτώσεις από τις περικοπές των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών

2.3. Η διάσταση του φύλου στις επιπτώσεις της κρίσης

3. Γυναίκες και Συνδικάτα στην Ελλάδα

3.1. Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από τα εργαλεία συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης

3.2. Η σύγχρονη παρουσία των γυναικών στα συνδικάτα

3.3. Παράμετροι που συνδέονται με την περιορισμένη παρουσία των γυναικών στα συνδικάτα

3.3.1. «Καταστασιακά» εμπόδια

3.3.2. «Ψυχολογικά» εμπόδια

3.3.3. «Πληροφοριακά» εμπόδια

3.3.4. «Θεσμικά» εμπόδια

3.4. Η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στα συνδικάτα

3.4.1. Ένταξη της διάστασης του φύλου: έννοια και χρησιμότητα για τα συνδικάτα

3.4.2. Ένταξη της διάστασης του φύλου: Εφαρμογή και πραγματικότητα

3.4.3. Μέτρα για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα συνδικάτα

4. Θεσμικό Πλαίσιο της Μελέτης

4.1. Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων

4.2. Η δομή του συνδικαλιστικού Κινήματος των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου δύναμης της ΓΣΕΕ

4.4. Η ιδιότητα του «μέλους» της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και του «αντιπροσώπου» στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις (δεύτερος και τρίτος βαθμός)

4.5. Το εκλογικό σύστημα και αρχές ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων

5. Μεθοδολογία Έρευνας

5.1. Σκοπός και στόχοι της Μελέτης

5.2. Μεθοδολογική προσέγγιση

5.3. Μεθοδολογικά εργαλεία

5.3.1. Ερωτηματολόγιο σωματείων

5.3.2. Ερωτηματολόγιο συνδικαλιστικών μελών

5.3.3. Οδηγός ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus group)

5.4.1. Δείγμα ερωτηματολογίου σωματείων

5.4.2. Δείγμα ερωτηματολογίου συνδικαλιστικών μελών

5.4.3. Συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης

5.5. Ανάλυση δεδομένων

5.6. Εγκυρότητα και αξιοπιστία

5.8. Περιορισμός στην έρευνα: Ο διαφορετικός χρόνος διεξαγωγής των εκλογών

5.9. Αξιοποίηση των ευρημάτων

6. Χαρτογράφηση Συμμετοχής των Γυναικών στα Συνδικάτα

6.1. Τα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου και η ποσοτική διάσταση της γυναικείας συμμετοχής σε αυτά

6.1.1. Τριτοβάθμια Οργάνωση: Η ΓΣΕΕ

6.1.2. Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις

6.1.2.1. Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις – Ομοσπονδίες

6.1.2.2 Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις – Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα

6.2. Αποτύπωση προφίλ συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών

6.3. Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά ή θετικά στην εμπλοκή με τον συνδικαλισμό ανά φύλο

7. Η Εμπειρία των Συνδικαλιστριών

7.1. Η απουσία των γυναικών από τα συνδικάτα και η σημασία της σύγχρονης ιστορικής στιγμής

7.4. Φραγμοί στη συμμετοχή των γυναικών στον συνδικαλισμό

7.5. Αιτήματα συνδικαλιστριών

8. Συμπεράσματα και Προτάσεις

8.1. Συμπεράσματα από τη χαρτογράφηση της ποσοτικής συμμετοχής γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικάτων

8.2. Συμπεράσματα για το προφίλ των συνδικαλιστριών: Παράγοντες που επιδρούν στην εμπλοκή ή μη των γυναικών με τον συνδικαλισμό

9. Επίλογος

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Σχέδιο Δράσης

2. Σχέδιο Δράσης (στα αγγλικά)

3. Ερωτηματολόγιο συνδικαλιστικών οργανώσεων

4. Επεξήγηση επιμέρους όρων του ερωτηματολογίου συνδικαλιστικών οργανώσεων

5. Ερωτηματολόγιο μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Έλλη Βαρχαλαμά, Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας, Ήρα Παπαγεωργίου
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.