Η συμβολή της εργασίας στην αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου: Εργασιακές σχέσεις, παραγωγή δεξιοτήτων, κοινωνική προστασία

16 Μαΐου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Παρά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία, τα προβλήματα παραμένουν. Το ΑΕΠ παραμένει 21% χαμηλότερα από ό,τι πριν από δεκαπέντε χρόνια. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάκαμψης είναι, επίσης, προβληματικά. Το επενδυτικό κενό παραμένει τρομακτικό. Οι εξαγωγές αυξάνονται αλλά λιγότερο από τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου. Η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Δέκα χρόνια μετά τη μείωση των κατώτατων μισθών, τον Φεβρουάριο του 2012, η οποία συνοδεύτηκε από νομοθετικές πρωτοβουλίες αποδυνάμωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που συνέβαλαν στην καθήλωση των μισθών, είναι καιρός να αναρωτηθούμε γιατί δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά η στροφή προς ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που να βασίζεται στις εξαγωγές. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η υποτίμηση της εργασίας έχει εξαντλήσει τα όποια οφέλη της, και η εργασία έχει πλέον γίνει αντιπαραγωγική. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να προκύψει με την απελευθέρωση των δυνάμεων της αγοράς από τις ρυθμίσεις που τις περιορίζουν. Η αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έχει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προαπαιτούμενα: συνεπάγεται βαθιές τομές στην παραγωγή δεξιοτήτων, στην κοινωνική προστασία, στη φορολογία και στις εργασιακές σχέσεις. Η προετοιμασία ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί αλλαγή προσανατολισμού. Η αύξηση της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και των μισθών προϋποθέτει συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική, δίκαιο και μη στρεβλωτικό φορολογικό σύστημα, καθώς και νέα ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν μπορεί να περάσει μέσα από την ήττα των συνδικάτων και τη μόνιμη εγκαθίδρυση της εργοδοτικής ισχύος. Οι εργατικές οργανώσεις έχουν πολλά να προσφέρουν και καλούνται να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και για τη δικαιότερη κατανομή των καρπών της.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αναιμική ανάπτυξη 11
1.1 Από την ανάπτυξη στην ύφεση 11
1.2 Η επενδυτική δραστηριότητα 14
1.3 Οι μεταβολές στο εξωτερικό ισοζύγιο 22
1.4 Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί 35
1.5 Πληθωριστική κρίση και ανταγωνιστικότητα 41
1.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Παραγωγικά μοντέλα 49
2.1 Μοντέλα καπιταλισμού 49
2.2 Συντονισμένες οικονομίες της αγοράς 50
2.3 Φιλελεύθερες οικονομίες της αγοράς 54
2.4 Μεικτές οικονομίες της αγοράς 57
2.5 Μοντέλα καπιταλισμού και αγορά εργασίας 59
2.6 Η συνεισφορά της μετακεϋνσιανής θεωρίας 61
2.7 Πέρα από τα μοντέλα καπιταλισμού 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Προτάσεις αναβάθμισης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας 67
3.1 Η μελέτη της McKinsey 68
3.2 Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 70
3.3 «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» (Επιτροπή Πισσαρίδη) 72
3.4 Η κριτική του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην Έκθεση Πισσαρίδη 75
3.5 Ανοιχτά ζητήματα 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 79
4.1 Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ελλάδα 80
4.2 Μακροοικονομικές επιπτώσεις του Ελλάδα 2.0 81
4.3 Επιδράσεις του Ελλάδα 2.0 σε απασχόληση και κοινωνική συνοχή 83
4.4 Τα αγκάθια του Ελλάδα 2.0 87
4.5 Ζητήματα υλοποίησης 90
4.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Αναβάθμιση δεξιοτήτων 93
5.1 Η Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC 93
5.2 Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων (ESI) 99
5.3 Η Παγκόσμια Έρευνα Διοίκησης Επιχειρήσεων (WMS) 104
5.4 Η Έρευνα για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (CVTS) 108
5.5 Η ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του συστήματος κατάρτισης 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Φορολογία, κοινωνικό κράτος, εργασιακές σχέσεις 117
6.1 Φορολογική πολιτική 117
6.2 Κοινωνική πολιτική 120
6.3 Εργασιακές σχέσεις 122
Συμπεράσματα 125
Βιβλιογραφία 129
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Μάνος Ματσαγγάνης, Σοφία Τσαρούχα
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης: Βαρβάρα Καρζή
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.