ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα

11 Ιουλίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.  Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνησε το 2008 και έως σήμερα έχουν διεξαχθεί τρεις φάσεις για την αποτύπωση των ποσοστών συμμετοχής, αλλά και των κινήτρων και των εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή. Η πρώτη φάση της έρευνας υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων, ενώ οι δύο επόμενες φάσεις διεξήχθησαν με τη χρηματοδότηση των δύο Ινστιτούτων με στόχο η έρευνα αυτή να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών.  

Πρόλογος 4
Κεφάλαιο 1 6
Η συμμετοχή στη Διά Βίου Εκπαίδευση: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις 7
1.1. Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 7
1.2. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα – σύντομη ιστορική αναδρομή 10
1.3. Η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 12
Κεφάλαιο 2 18
Κίνητρα και Εμπόδια για τη Συμμετοχή 19
2.1. Κίνητρα και λόγοι συμμετοχής 19
2.2. Εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή 20
2.3. Κίνητρα και εμπόδια – επισκόπηση ερευνητικών ευρημάτων 26
Κεφάλαιο 3 27
Μεθοδολογικό πλαίσιο 28
3.1. Αντικείμενο της έρευνας και βασικές μεθοδολογικές επιλογές 28
3.2. Ποσοτική προσέγγιση 30
3.3. Ποιοτική προσέγγιση 34
Κεφάλαιο 4 37
Παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων 38
4.1. Η συμμετοχή στη Διά Βίου Εκπαίδευση στην Ελλάδα 38
4.2. Κίνητρα συμμετοχής 43
4.3. Εμπόδια για συμμετοχή 46
4.4. Ευρήματα του ποιοτικού μέρους της έρευνας 49
Κεφάλαιο 5 56
Συμπεράσματα και Προτάσεις 57
5.1. Η εξέλιξη των ποσοστών συμμετοχής 57
5.2. Οι ανισότητες κατά τη συμμετοχή 61
5.3. Κίνητρα και εμπόδια 64
5.4. Γενικά Συμπεράσματα 68
5.5. Προτάσεις για τη διεύρυνση της συμμετοχής 71
Βιβλιογραφία 76
Ελληνόγλωσση 76
Ξενόγλωσση 79
Παράρτημα 1: Πίνακες 82
Παράρτημα 2 : Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 166
Παράρτημα 3 : Ομάδα Εστίασης – Συνεντεύξεις 176

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Θανάσης Καραλής
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin