Κοινωνική δικτύωση και διάλογος για τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Μια πολυκριτηριακή μεθοδολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινωνική δικτύωση και διάλογος για τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Μια πολυκριτηριακή μεθοδολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων

08 Ιανουαρίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα μελέτη αναπτύσσει μια καινοτόμο προσέγγιση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα από τοπικό επίπεδο και καταλήγοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μεθοδολογία βασίζεται σε μεθόδους πολλαπλών κριτηρίων που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επεξεργασία οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να θέσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενδυναμωθεί ο κοινωνικός διάλογος και θα μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Αναμφίβολα, εμβληματικές δράσεις και στρατηγικές, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και οι δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, απαιτούν την ευρεία κοινωνική αποδοχή στην εφαρμογή τους και την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στη λήψη των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη διαχρονική συζήτηση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου σχεδιασμού πολιτικής.
1. Εισαγωγή 7
2. Προσέγγιση του δημοκρατικού ελλείμματος 11
3. Ο κοινωνικός διάλογος και η αναγκαιότητα μιας νέας αρχής κοινωνικού διαλόγου στην ΕΕ και στην Ελλάδα 35
4. Αναλυτικό πλαίσιο 47
5. Μεθοδολογία 51
6. Το μοντέλο συστήματος λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της «Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας» 61
7. Η σημασία της λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο μέσω πολυκριτηριακής προσέγγισης. 67
8. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλαπλώς προνομιούχα κινούμενη προς τη βιωσιμότητα και την κοινωνική αλλαγή 79
9. Συμπέρασματα και προτάσεις πολιτικής 81
Βιβλιογραφία 85
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Λιαργκόβας Παναγιώτης. Αποστολόπουλος Νικόλαος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.