ΝΕΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Από τα εξειδικευμένα ατομικά σχέδια δράσης στις ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις

09 Μαρτίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη προσεγγίζει ερευνητικά το φαινόμενο των νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης Νeets (Young People Not in Education and Training) αξιοποιώντας τα εμπειρικά δεδομένα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Αφορμή για το συγκεκριμένο εγχείρημα στάθηκε η αξιοποίηση των εμπειρικών από το έργο «EGF/2015/011 GR/ Super market Larissa», το οποίο αφορούσε απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Αναφορικά με τα ποσοτικά δεδομένα και τη μεταξύ τους σύνδεση, το πρόγραμμα αφορούσε αρχικά 1.100 άτομα, εκ των οποίων οι 557 ήταν απολυμένες/οι από το Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ και οι 543 νέες/οι, άνεργες/οι, εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών. Με αφορμή το εν λόγω πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο εσωτερικό των προσωπικών στάσεων και αντιλήψεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, επιδιώκοντας μια ευρύτερη ανάγνωση και ερμηνεία που συμβάλλει στην προβολή ενός ρεαλιστικού σχεδίου αναχαίτισης του φαινομένου. Ειδικότερα μέσα από τη συστηματική μελέτη των στοιχείων διακρίνονται και αναδεικνύονται τα βασικά συμπεράσματα των στάσεων και αντιλήψεων των NEETs για σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα, τη μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή, τη σχέση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, τη σχέση των άλλων στη ζωή τους, στις αποφάσεις και τις προοπτικές τους κ.ο.κ. Πέρα από τις επεξεργασίες των εμπειρικών στοιχείων η μελέτη πλαισιώνεται από ένα εκτενές θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο ενώ καταλήγει σε μία δέσμη προτάσεων πολιτικής που συνδέονται αναμφίβολα με τις βασικές ιδιαιτερότητες της περιφέρειας Θεσσαλίας, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η χρυσή τομή ενός περάσματος από τα «εξειδικευμένα ατομικά σχέδια δράσης» στις «ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις». Συμπερασματικά η εν λόγω μελέτη επιχειρεί την προβολή ενός δομημένου και εφαρμόσιμου πλαισίου πολιτικών συνδέοντας ερευνητικά τις συντεταγμένες ενός ευρύτερου κοινωνικού ζητήματος με τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚO & ΘΕΩΡΗΤΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ: ΒΑΣΙΚEΣ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟXEΣ                                         15
1. H «κοινωνική ακτινογραφία» του φαινομένου των NEETs 15
1.1. Εισαγωγή 15
1.2. NEETs: Η κοινωνική ευπάθεια και η απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού 16
1.2.1. Μια σύντομη «ιστορία» του όρου και οι διαφορετικές προσεγγίσεις 20
1.2.2. Ορισμοί και ηλικιακές ομάδες 20
1.2.3. NEETs από ανάγκη vs NEETs από επιλογή – Η ιαπωνική περίπτωση 28
2. Η οικονομική κρίση και το φαινόμενο των NEETs σε Ευρώπη και Ελλάδα      31
2.1. Κρίση και NEETs στην ΕΕ 31
2.2. Οι νέοι στην Ελλάδα της κρίσης 38
3. Το προφίλ των Ελλήνων NEETs   44
3.1. Μια σύντομη ακτινογραφία του Ευρωπαίου NEET 44
3.2. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων NEETs 46
3.2.1. Ποσοστά NEETs κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο 46
3.2.2. Κάποια γενικά στοιχεία για το φαινόμενο της γεωγραφικής ανισότητας 52
3.2.3. Η γεωγραφική ανισότητα και η κατανομή των NEETs στην Ελλάδα 60
3.2.4. Επίπεδο μόρφωσης των NEETs 66
3.2.5. Έλληνες NEETs, εκπαιδευτική διαρροή και σχολική αποτυχία 69
3.2.6. Τα κοινωνικά-οικονομικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων NEETs 92
4. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Οικονομικό-επιχειρηματικό προφίλ           97
4.1. Γενικά 97
4.1.1. Όψεις από το αναπτυξιακό προφίλ της περιφέρειας Θεσσαλίας 97
4.1.2. Αγορά εργασίας και κοινωνική περιθωριοποίηση στη Θεσσαλία 99
4.2. Η περιφέρεια Θεσσαλίας σε σύγκριση με τις περιφέρειες της ΕΕ 100
4.3. Η περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχέση με τις περιφέρειες της Ελλάδας 105
4.4  Συμπεράσματα 107
ΜΕΡΟΣ ΙΙ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO ΜEΡΟΣ                                                                              109
1. Εισαγωγικές μεθοδολογικές διευκρινίσεις και επισημάνσεις                           109
2. Παρουσίαση και ανάλυση ευρημάτων                                                     117
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ                 193
1. Βασικά συμπεράσματα και ένα πλαίσιο πολιτικών παρέμβασης σε περιφερειακή κλίμακα                                                                                                          193
2. Από τις ατομικές στρατηγικές στις δομημένες συλλογικές παρεμβάσεις                 193
ΕΛΛΗΝIKΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ 203
ΞΕΝOΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ 205
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚEΣ ΠΗΓEΣ 209
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 211
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 213

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Κώστας Μπουκουβάλας, Νίκος Φωτόπουλος, Γιώργος Χριστόπουλος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.