Πολιτισμός και διατηρήσιμο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα

12 Μαΐου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας ενός εργαλείου μέτρησης της οικονομίας του πολιτισμού το οποίο είναι ικανό να βοηθήσει καταλυτικά στην αποτελεσματική διαμόρφωση των προϋποθέσεων ορθολογικής επικοινωνίας και συνέργειας μεταξύ όλων των μετόχων του πολιτισμικού πεδίου στη χώρα μας. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την κατασκευή αυτού του εργαλείου, μελετήσαμε το είδος και τη μορφή των δεδομένων που πρέπει να συλλέξουμε αλλά και να παραγάγουμε, τα στοιχεία που αφορούν τον γενικό πληθυσμό τη χώρας αλλά και διοικητικά δεδομένα που αφορούν τους πολιτιστικούς θεσμούς, τα μέλη τους και τη δομή της χρηματοδότησής τους. Γενικότερα, προκειμένου να καλύψουμε το σύνολο του πεδίου του πολιτισμού στην Ελλάδα και να τεκμηριώσουμε αντικειμενικά το εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο, κατασκευάσαμε ένα σύστημα δεικτών το οποίο απεικονίζει τα μείζονα πολιτιστικά ζητήματα που αποτελούν μόνιμα αντικείμενα πολιτικής διαχείρισης, όπως, μεταξύ άλλων, τον τρόπο παραγωγής και αναπαραγωγής του χώρου πολιτιστικής παραγωγής παραγωγών και καταναλωτών πολιτισμού, τις στρατηγικές (ανα)παραγωγής (ατομικές, συλλογικές και θεσμικές) στον πολιτισμό, τις μεταβολές στην παραγωγή νέων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ομάδων, νέων τύπων κοινού, νέων μορφών κουλτούρας, νέων μητροπολιτικών πολιτιστικών φυλών, τη θέση του εθνικού πολιτισμικού κεφαλαίου στο διεθνές πολιτισμικό πεδίο κ.ά. Αυτό το σύστημα δεικτών, το οποίο ως τεχνικό εργαλείο, δομήθηκε στη βάση της ανάγκης να είναι χρηστικό, κωδικοποιημένο με μετρήσιμους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανό να μείνει ως κρατική διοικητικο-πολιτική κληρονομιά, μπορεί να συγκροτηθεί από έναν συνδυασμό δεδομένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το «εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο»……………………………………………………………………………..

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ορισμός και μέτρηση του «εθνικού πολιτισμικού κεφαλαίου»……………………………………………

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Το πρόβλημα των ορισμών………………………………………………………………………………………. 25
    Α. Από τον πολιτισμό, στην οικονομία και στον τομέα του πολιτισμού…………………………….. 29
    Β. Μετρώντας ή αποτιμώντας τον πολιτισμό…………………………………………………………….. 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Βασικές αρχές κατασκευής του συστήματος δεικτών……………………………………………………..

39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Εθνικό και διεθνές πολιτισμικό κεφάλαιο…………………………………………………………………….

57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης………………………………………………………………………………… 65

Συμπεράσματα

69

Βιβλιογραφία

75

Παράρτημα 1

Σύστημα Δεικτών…………………………………………………………………………………………………..

105

Παράρτημα 2

Θεματικές έρευνας για τις πολιτισμικές πρακτικές των πολιτών…………………………………………

165

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Χριστίνα Λουλούδα - Αγγελική Τσίρμπα - Μαριβάσια Κολλιοπούλου
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.