Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιμετωπίζοντας την κρίση απασχόλησης και τις αναπτυξιακές προκλήσεις της εποχής – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιμετωπίζοντας την κρίση απασχόλησης και τις αναπτυξιακές προκλήσεις της εποχής

07 Οκτωβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το παρόν Κείμενο Πολιτικής αξιολογεί κριτικά τα σχήματα μειωμένου χρόνου εργασίας που προωθήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. Υποστηρίζει ότι, πέραν της αμφίβολης αντι-κυκλικής τους επίδρασης, η συγκεκριμένη παρέμβαση στερείται και αναπτυξιακής φιλοσοφίας. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν κείμενο καταθέτει την πρόταση για την ανάγκη σύστασης ενός ενιαίου μηχανισμού εγγυημένης απασχόλησης στο θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ. Η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού δεν απαντά μόνο πιο αποτελεσματικά στην τρέχουσα κρίση απασχόλησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Συνθέτει κυρίως έναν πολύτιμο αναπτυξιακό μηχανισμό, που θα μπορούσε να βοηθήσει καταλυτικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ΕΕ για τον βιώσιμο οικο-τεχνολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας της με υψηλά επίπεδα μακρο-χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής, ευημερίας και ανθεκτικότητας.
1. Εισαγωγή 1
2. Η αβέβαιη αποτελεσματικότητα των σχημάτων μειωμένου χρόνου εργασίας 2
3. Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης και αναπτυξιακός μετασχηματισμός της ΕΕ 4
4. Επίλογος 7
5. Βιβλιογραφία 9

 

 

Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Κορατζάνης Νάσος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.