Τα ελληνικά συνδικάτα μπροστά στην πρόκληση των σύγχρονων μεταναστευτικών ροών

25 Φεβρουαρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη καταγράφει και αναδεικνύει τη στάση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος με έμφαση στην έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη από το 2015. Επίσης, αντανακλά το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον του Παρατηρητηρίου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για το θέμα στο πλαίσιο της συστηματικής ερευνητικής παρακολούθησης όλων των πεδίων της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος 7
Εισαγωγή 9
1 Οι διαχρονικές αποτυπώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελληνική περίπτωση 13
       1.1 Η έκταση και η σύνθεση του μεταναστευτικού φαινομένου 13
       1.2 Οικονομικές επιδράσεις της μετανάστευσης 20
1.2.1 Διαρθρωτικά δημοσιονομικά δεδομένα 21
1.2.2 Οικονομική δραστηριότητα των μεταναστών 25
      1.3 Χαρακτηριστικά της απασχόλησης των μεταναστών 28
 1.3.1 Είδος απασχόλησης 28
1.3.2 Εργατικό δυναμικό, απασχόληση και ανεργία 30
1.3.3 Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 34
      1.4 Επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών 42
1.4.1 Επιπτώσεις στην απασχόληση των ημεδαπών 43
1.4.2 Επιπτώσεις στο εισόδημα των ημεδαπών 45
2 Οι προκλήσεις για τα συνδικάτα των χωρών υποδοχής 47
      2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικές πτυχές σχετικά
με τη στάση των συνδικάτων απέναντι στη μετανάστευση
47
      2.2 Θεωρίες για τις επιδράσεις ή για τα αποτελέσματα
της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής
52
      2.3 Επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας 59
      2.4 Νομικά ζητήματα σε σχέση με τη συμμετοχή
των μεταναστών στα συνδικάτα
63
3 Η στάση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι
στις πρόσφατες μεταναστεύσεις
67
      3.1 Συνδικαλιστικές δράσεις και τοποθετήσεις στον ιδιωτικό τομέα
απέναντι στις διεθνείς μεταναστεύσεις την περίοδο 2015-2018
68
3.1.1 Γενικό πλαίσιο 68
3.1.2 Επιμέρους δράσεις και παρεμβάσεις 71
      3.2 Το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα απέναντι στη μετανάστευση και
στον ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών στη διαχείριση του φαινομένου
77
3.3 Σύγχρονες συνδικαλιστικές εμπειρίες στο περιβάλλον της
«ΜΚΟποίησης» της μεταναστευτικής πολιτικής
83
Συμπεράσματα 89
Βιβλιογραφία 93
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Καψάλης Απόστολος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.