Τεχνολογική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (2008-2019)

29 Οκτωβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η διερεύνηση της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση την περίοδο 2008-2019. Ειδικότερα, διερευνώνται οι μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση και οι απαιτήσεις τους σε εκπαιδευτικά προσόντα και επαγγέλματα. Οι κλάδοι υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί την περίοδο ύφεσης της οικονομίας και μείωσης της απασχόλησης (2008-2013), ανέκαμψαν ταχύτερα την περίοδο αύξησης της απασχόλησης (2013-2019), έκαναν μεγαλύτερη χρήση δυναμικού με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και επιστημονικά επαγγέλματα, και περιορισμένη χρήση ανειδίκευτης εργασίας. Στον αντίποδα, οι κλάδοι χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ευάλωτοι την περίοδο της κρίσης, έκαναν χρήση δυναμικού με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, χρησιμοποίησαν περισσότερη ανειδίκευτη εργασία, εμφανίζοντας ταυτοχρόνως εντονότερες τάσεις αποειδίκευσης και υποκατάστασης τεχνικών επαγγελμάτων από ανειδίκευτη εργασία και επαγγελματιών από υπαλλήλους γραφείου.

Εισαγωγή

1

Τεχνολογική εξειδίκευση και απαιτήσεις για ανθρώπινο δυναμικό
Διάγραμμα 1: Ρυθμός μεταβολής απασχόλησης στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση (2008 2019)

2

Διάγραμμα 2: Διάρθρωση απασχόλησης στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση* (2008, 2013, 2019)

3

Διάγραμμα 3: Απασχόληση κατά κλάδο ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση (2008, 2013, 2019)*

5
Τεχνολογική εξειδίκευση και απαιτήσεις των κλάδων για ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά, μεσαία και χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα 6
Διάγραμμα 4: Απαιτήσεις κλάδων για ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό, μέσο και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (2008, 2019) 7
Τεχνολογική εξειδίκευση και απαιτήσεις σε επαγγέλματα 10
Διάγραμμα 5: Απαιτήσεις των κλάδων σε επαγγέλματα (2011, 2019)* 11
 Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα 14
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Π-1:
Ταξινόμηση κλάδων ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση
16
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Ευστράτογλου Άγγελος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.