ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

23 Ιουνίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 3o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Νέα γενιά, Επισφαλής Εργασία και βιοτική τροχιά: Η εξέλιξη του φαινομένου της επισφαλούς εργασίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας και οι προκλήσεις για το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών» του 3ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση και Απασχόληση» με εισηγητή τον Νίκο Παπαδάκη, Καθηγητή και Διευθυντή του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το Εργαστήριο επικεντρώθηκε στην Επισφαλή Εργασία στη Νέα Γενιά, και επισκόπησε κριτικά κρίσιμες τάσεις, χαρακτηριστικά και παραμέτρους του φαινομένου στην Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη). Παρουσίασε τα κύρια ευρήματα πρόσφατης, σχετικής, έρευνας εθνικής κλίμακος, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της επισφαλούς εργασίας με την κοινωνική ευαλωτότητα και με τον κίνδυνο της φτώχειας (in-work poverty risk), όσο και με τις επιπτώσεις της εργασιακής επισφάλειας στις συγκροτησιακές συνιστώσες της βιοτικής τροχιάς των νέων. Εξετάστηκαν επίσης οι επιπτώσεις της πανδημίας στα προαναφερθέντα. Τέλος, αναλύθηκαν οι μείζονες προκλήσεις για τις δημόσιες πολιτικές. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα Λόγια το Έργο ……………………. 6
Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή ……………. 7
Εισαγωγή ………………… 8
1. Προοιμιακές επισημάνσεις ……………………………… 9
2. Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία …………. 11
3. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Αγορά Εργασίας και στους/στις Επισφαλώς Εργαζόμενους/ες στην Ευρώπη και την Ελλάδα και οι προκλήσεις για τις δημόσιες πολιτικές ………. 17
4. Συζήτηση στην Ολομέλεια ……………. 27
5. Επίλογος …………………… 38
Ενδεικτική Βιβλιογραφία ………………… 40

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.