ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

15 Ιουλίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 4o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Από τον «παραδοσιακό καταμερισμό της εργασίας» στη μετα-νεωτερική «κοινωνία των δεξιοτήτων»: διερευνώντας το ρόλο της εκπαιδευτικής πολιτικής του 4ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» με εισηγητή τον Νίκο Φωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στην κριτική προσέγγιση και ανάδειξη ζητημάτων που συνδέονται με τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, την εξέλιξη των δομών προσόντων, καθώς και τα συστήματα σύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση στην εποχή της μετα-νεωτερικότητας. Ειδικότερα, επιχείρησε να αναδείξει και να αναλύσει βασικές διαστάσεις της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής γύρω από ζητήματα όπως οι μετασχηματισμοί στο πεδίο παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στις διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής, οι δομές προσόντων και ο νέος ρόλος των δεξιοτήτων στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας και ειδικότερα στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, έθεσε με κριτικό τρόπο μια σειρά από  διακυβεύματα και προκλήσεις που αναδύονται με ένταση, σε ένα διεθνές περιβάλλον «πολλαπλών» και «ομόκεντρων» κρίσεων, αναδεικνύοντας το νευραλγικό ρόλο των αποφάσεων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα λόγια το Έργο …………… 5

Σύντομο βιογραφικό Εισηγητή …………… 6

Εισαγωγή …………… 7

  1. Από τον «παραδοσιακό καταμερισμό της εργασίας» στη μετα-νεωτερική «κοινωνία των δεξιοτήτων»: το γενικό σκεπτικό από την σκοπιά της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης…… 8
  2. Τα σημαντικά διακυβεύματα και οι ανοικτές προκλήσεις στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αναφορικά προς το ρόλο της εκπαιδευτικής πολιτικής …………… 11
  3. Συζήτηση στην ολομέλεια …………… 16

Ενδεικτική βιβλιογραφία …………… 20

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.